luni, 23 septembrie 2013

Ghidul metodistului - varianta din 2011, de la care am pornit

Această variantă a ghidului metodistului a fost propusă de echipa Mihai Grinea, Virgil Cojocaru și Ștefan Pleșoianu în 2011.

Material valoros, care prezintă experiența multor ani de activitate metodică eficientă in biblioteci judetene mari- Iasi, Neamț, Constanța, acest material stă la baza variantelor ulterioare.
Colegii noști au fost primii care au insistat pentru crearea unui material care să  ofere repere pentru uniformizarea activității metodice în bibliotecile publice.
Variantele ulterioare au apărut pentru a prezenta experiențe diferite, moduduri de lucru diferite dar la fel de eficiente. (DP)


 Cuprins:
1. Argument
2. Rețeaua națională a bibliotecilor publice – din perspectiva activității metodice
3. Biroul de Coordonare Metodică și Formare Profesională
4. Fişa postului pentru metodist
5. Proiect de activitate pentru Biroul Coordonare Metodică și Formare Profesională
6. Evaluarea și Îndrumarea activității bibliotecilor publice
            Principii
            Indicatori și Repere orientative pentru (auto)evaluare
            Organizarea activității metodice în teren
            Tematica de îndrumare și evaluare a activității bibliotecilor publice
            Elemente ale Proiectului de activitate pentru biblioteca publică
            Proiect de buget pentru biblioteca publică
            Măsuri pe termen scurt pentru îmbunătățirea activității
            Fişa postului pentru bibliotecar
            Fişa de evaluare
7. Pregătirea profesională a bibliotecarilor din rețea
8. Propuneri de optimizare și reformare a activității Biroului


1. ARGUMENT
            Acest ghid acoperă o lipsă acută în sistem și vine în întâmpinarea solicitării colegilor prezenți la întâlnirea națională a metodiștilor și coordonatorilor Biblionet. Necesitatea unui instrument de lucru și a unor norme și criterii unitare la nivel național în activitatea de îndrumare metodologică a bibliotecilor publice este mai mult decât stringentă în contextul exploziei informaționale și a dezvoltării rețelelor județene Biblionet, către o rețea națională.
            În multe biblioteci județene bibliotecarul metodist nu are sarcini clare, concrete iar colectivul, uneori și managerul bibliotecii nu au o vedere de ansamblu asupra elementelor componente ale activității metodice, fapt care duce la atribuirea de sarcini și servicii nespecifice pentru metodist, neglijându-se în același timp segmente importante ale acestei activități.
            De asemenea, există biblioteci județene care încă nu au postul de metodist ocupat, sau unde sunt angajați bibliotecari fără experiență, ce au nevoie de o pregătire prealabilă temeinică pentru a putea coordona eficient activitatea compartimentului și pentru a putea asigura aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu. În același timp, criteriile de evaluare care se regăsesc în legislație - Regulamentul din 21 iulie 2010 (
http://legestart.ro/Regulamentul-2010-evaluarea-performantelor-profesionale-individuale-promovarea-avansarea-personalului-contractual-aparatul-propriu-Ministerului-Culturii-Patrimoniului-N-(MzU5MjI2).htm) nu sunt măsurabile, în majoritatea lor și pot fi utilizate doar pe baza observației directe, pentru subalternii direcți.
            Ca o concluzie, apariția Ghidului reprezintă crearea unei baze a profesiei și activității metodistului precum și un pas înspre certificarea și existența de sine stătătoare a acestei profesii și a statutului bibliotecarului metodist în biblioteca publică.
            Metodiștii Grupului IMPACT mulțumesc Bibliotecii Naționale și IREX România, colegilor din IMPACT și din bibliotecile publice, pentru suportul activ la concretizarea acestui proiect!

2. REȚEAUA  NAȚIONALĂ DE BIBLIOTECI PUBLICE – din perspectiva activității metodice
Bibliotecile publice fac parte integrantă a sistemului naţional informaţional, ca instituţii de importanţă strategică prin participarea constructivă la înfăptuirea şi dezvoltarea unei societăţi democratice, la realizarea unui nivel satisfăcător de educaţie şi, de asemenea, la asigurarea accesului liber şi nelimitat la cunoaştere, gândire, cultură şi informaţie.
Bibliotecile publice din România sunt structurate într-o rețea alcătuită din: biblioteci judeţene, biblioteci municipale/orăşeneşti şi biblioteci comunale, aşa cum se precizează şi în legea bibliotecilor:
a) Biblioteca Metropolitană Bucureşti;
b) bibliotecile judeţene;
c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti;
d) bibliotecile comunale.
Biblioteca Naţională a României este centru naţional metodologic, iar în această calitate:
- elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile publice;
- realizează şi coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci publice;
- elaborează programe şi metodologii privind informatizarea bibliotecilor publice.
- coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu;
Bibliotecile judeţene îndeplinesc, de asemenea, rol metodologic faţă de bibliotecile orăşeneşti şi comunale. Din cele 4 atribuții principale prevăzute în Legea bibliotecilor pentru biblioteca județeană, la Art. 28, trei dintre acestea se referă la activitatea cu bibliotecile publice din rețeaua județeană:
            b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
            c) elaborează şi editează (. . .), materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
d) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României.
De asemenea, rolul de coordonare a activității bibliotecilor publice din rețea se regăsește și în alte articole ale legii:
(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanţatoare; din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu şi reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.
Art. 48. - Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecile de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita în mod obligatoriu şi avizul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.

Bibliotecile publice sunt biblioteci de tip enciclopedic care servesc interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber pentru toţi membrii comunităţii locale sau judeţene, prin activităţi şi servicii specifice.
În cadrul sistemului naţional de biblioteci, bibliotecile publice joaca un rol esenţial în accesul egal şi neîngrădit la informaţie şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate, datorită faptului că oferă servicii întregii comunităţi locale sau zonale, ca parteneri în procesul educaţiei permanente şi ca instituţii cu rol social, cultural şi recreativ.
Funcţiile bibliotecilor publice

Funcţia patrimonială se realizează prin constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor bibliotecii. Patrimoniul naţional scris este constituit pe baza depozitului legal, organizat la nivel naţional de Biblioteca Naţională a României şi la nivel local de bibliotecile judeţene, în conformitate cu legea.
Funcţia de informare constă în organizarea şi asigurarea accesului neîngrădit la informaţie, precum şi în intermedierea informaţiei între diverşii actanţi ai comunităţii prin realizarea de instrumente specifice de regăsire a acesteia. De asemenea, se oferă acces la informaţii şi servicii comunitare, facilitând utilizatorilor cunoaşterea instrumentelor informatice şi utilizarea acestora.
Funcţia educativă se concretizează în programe de educaţie, programe de promovare a lecturii şi a învăţământului informal, organizarea de centre de studii şi de centre de învăţare formală şi informală, în rândul populaţiei de toate vârstele, indiferent de statutul social şi de gradul de pregătire intelectuală, precum şi în asigurarea infrastructurii şi a personalului instruit în programele de învăţare directă.
Funcţia de cercetare este susţinută prin organizarea şi promovarea cunoaşterii. În calitate de manager al informaţiei, biblioteca are competenţele şi mijloacele de a asigura asistenţă de specialitate oricărei persoane / organizaţii care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial, de a facilita accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi de a oferi expertiză prin servicii integrate, care conduc la economie de timp şi la creşterea independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii. Biblioteca oferă acces şi la alte surse de informare, interne şi externe, promovează legătura cu experţi din toate domeniile cunoaşterii şi parteneriatul de tip public/privat.
Funcţia socială vizează implicarea bibliotecilor în viaţa comunităţii şi se regăseşte în mai multe direcţii de acţiune: integrarea tuturor categoriilor sociale şi combaterea politicilor de excludere socială; formarea identităţii comunitare şi dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti; angrenarea în dezvoltarea culturală, socială şi locală a tuturor categoriilor de cetăţeni, indiferent de statul lor etnic şi social; asigurarea unei conexiuni permanente între autorităţile locale şi cetăţeni; informarea cetăţenilor privind drepturile şi îndatoririle lor civice; creşterea standardului de viaţă şi exercitarea drepturilor democratice ale cetăţenilor; asigurarea egalităţii accesului şi a capacităţii de utilizare a informaţiei prin cunoaşterea instrumentelor informatice şi a modului de utilizare a acestora.
Funcţia de valorificare urmăreşte integrarea valorilor culturale locale, respectiv naţionale, în circuitul valorilor universale. Realizarea de programe culturale, dezvoltarea cooperării şi a formării de parteneriate, extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă, crearea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a informaţiilor sunt acţiuni prin care se promovează şi se valorifică patrimoniul cultural.
Având în vedere elementele expuse mai sus, se impune aplicarea cadrului legislativ naţional în sensul asigurării îndeplinirii funcției metodice și metodologice, iar în conformitate cu legislaţia în vigoare, bibliotecile județene din rețeaua de biblioteci publice din România trebuie să îndeplinească funcţii şi atribuţii specifice de îndrumare metodică, iar în acest scop este necesară asigurarea integrităţii funcţionale a acestora prin garantarea unui număr de resurse umane și anume a bibliotecarilor metodiști, în funcție de criterii precum: numărul de unități administrativ – teritoriale, populaţia deservită, dimensiunea colecţiilor administrate, funcţii şi atribuţii specifice, precum şi de factori care ţin de spaţiile de funcţionare, dimensiunea şi dispunerea lor, nivelul de utilizare, serviciile oferite în afara bibliotecii, etc. vezi Anexa 1: CD – Norme metodist
            Prezentul ghid este alcătuit pe baza prevederilor actelor normative referitoare la domeniul bibliotecilor și a legislației conexe, funcția metodică a bibliotecii județene fiind privită atât ca o funcție administrativă cât și una biblioteconomică, implicând următoarele activități:
- monitorizare, evaluare și îndrumare metodică,
- formare profesională, recrutare şi gestionare a personalului din bibliotecile publice, inclusiv prin participarea bibliotecarilor metodiști la comisiile de examinare în vederea încadrării sau promovării profesionale a bibliotecarului,
- inițierea și participarea la diverse parteneriate, proiecte, programe prin corelarea cu concepte ce vor însușite pe baza experiențelor care provin din diferite domenii de expertiză specifice altor instituții, precum și a organizaţiilor neguvernamentale, etc.
- elaborarea de studii tematice, analize etc.
            Îndrumarea metodică și evaluarea activităţii bibliotecilor publice presupune pe lângă operaţiile de management respective, după regulamente şi metodologii proprii, un proces ciclic, sistematic şi permanent, un demers ştiinţific şi cultural de nivel superior, care răspunde evoluţiilor legate și de informatizarea bibliotecilor publice. Este o modalitate de îndrumare şi evaluare a activităţii pe care biblioteca publică o desfăşoară într-un interval de timp (în principiu multe-anual), pentru a se vedea modul în care aceasta este integrată în comunitate şi cum îşi îndeplineşte obiectivele şi misiunea, conform Legii bibliotecilor.
            Pentru a cunoaşte situaţia reală şi activitatea desfăşurată de o bibliotecă publică, este necesară în primul rând o evaluare a parametrilor funcţionali, de performanţă și de impact prin deplasări la fața locului, concluziile şi recomandările fiind prezentate și autorităților publice locale, pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate, în vederea unei mai bune proiecţii a activităţii viitoare şi dinamizarea serviciilor de bibliotecă în comunitatea respectivă.
            Amploarea activității de coordonare metodică a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din rețeaua județeană și a activității de formare profesională, pe de o parte, cât și complementaritatea celor două tipuri de activități, fac necesară înființarea unui Birou / Compartiment de Coordonare Metodică și Formare Profesională cu un program de activitate și strategie unitare.

3. BIROUL DE COORDONARE METODICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
MISIUNEA Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională a Bibliotecii Judeţene este de a coordona modernizarea reţelei bibliotecilor publice din întregul județ, atât prin dezvoltarea și informatizarea serviciilor oferite de acestea comunităților în care își desfășoară activitatea, printr-o foarte bună pregătire profesională a bibliotecarilor ce le servesc, cât și prin organizarea de biblioteci în comunele nou înființate. De asemenea, Biroul va dezvolta activitatea de formare profesională continuă pentru bibliotecari prin acreditarea Centrului de Formare al Bibliotecii județene, care va servi și membrii întregii comunități.
Aria de activitate a personalului Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională, compus din metodişti și traineri acreditați ca formatori CNFPA, este alcătuită din:
- 1 bibliotecă județeană și filiale, dacă există
- X biblioteci municipale și filialele lor, dacă există
- Y biblioteci orăşeneşti și filialele lor, dacă există
- Z biblioteci comunale
- conducerea administrațiilor publice locale din cele (X+Y+Z) unități administrativ-teritoriale ale județului
- comunitatea locală
            OBIECTIVE
- Modernizare reţelei de biblioteci publice din întregul judeţ; crearea unui cadru și a unui climat de funcționare a bibliotecilor publice astfel încât acestea să corespundă pe deplin nevoilor, chiar și neexprimate, ale comunităților locale.
- Conectarea la reţeaua de Internet a tuturor bibliotecilor publice
- Conectarea bibliotecilor publice din întregul județ la un catalog partajat județean
- Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din reţeaua de biblioteci publice din întregul județ
- Acreditarea Centrului de Formare profesională al Bibliotecii județene.
            ACTIVITĂȚI
            Activitatea metodică în bibliotecile publice se organizează în mod distinct, iar evaluarea şi îndrumarea bibliotecilor publice reprezintă o componentă obligatorie care se realizează prin Biblioteca Naţională a României la nivel central și la nivel județean prin Birourile de Coordonare Metodică și Formare Profesională din bibliotecile județene, prin:
- Activităţi de îndrumare şi evaluare profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice din întregul județ și a activității bibliotecilor
- Trasarea direcțiilor de dezvoltare pentru rețeaua bibliotecilor publice din județ
- Organizarea întâlnirii anuale de analiză a activităţii bibliotecilor publice din judeţ
- Organizarea celor X centre metodice anuale (întâlniri profesionale).
- Elaborarea fişelor statistice anuale pentru bibliotecile comunale și orășenești / municipale / județeană.
- Comunicarea cu administraţiile publice locale în scopul modernizării bibliotecilor și dezvoltarea activității prin:
- achiziţii regulate de publicaţii
- dotarea bibliotecilor cu echipamente electronice performante
- conectarea bibliotecilor la reţeaua de Internet
- participarea la activitățile de formare profesională continuă
- înnoirea mobilierului
- mărirea și modernizarea spațiilor bibliotecii, reabilitare termică, racordarea la rețelele de apă - canalizare
- Elaborarea tematicii şi bibliografiei necesare la concursurile organizate în scopul angajării de personal pentru bibliotecile publice în judeţ și participarea la desfăşurarea acestor concursuri.
- Evaluarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județ în vederea obținerii unei trepte / gradații superioare
- Evaluarea continuă, permanentă a nevoilor de formare ale bibliotecarilor în vederea participării lor la cursurile de formare profesională
- Colectarea și centralizarea datelor privind activitatea zilnică a bibliotecilor din județ
- Stabilirea indicilor și indicatorilor de performanță pentru anul următor, în funcție de direcțiile de dezvoltare stabilite
- Calcularea și centralizarea indicilor şi indicatorilor de performanţă la nivelul fiecărei biblioteci și la nivel judeţean.
- Evaluarea trimestrială și de câte ori este necesar a activității fiecărei biblioteci și a întregii rețele
- Organizarea, împreună cu bibliotecile publice din reţea, a unor evenimente culturale
- Publicarea de materiale informative ale bibliotecarilor din rețea și de la Biblioteca județeană pe site-urile și în publicațiile avute la dispoziție
            SERVICII OFERITE
- Intermedierea schimburilor de experienţă cu biblioteci publice din alte judeţe.
- Organizarea de cursuri de formare profesională în cadrul bibliotecii județene sau la nivel central, în colaborare cu parteneri abilitați.
- Organizarea de cursuri pentru membrii comunității locale de utilizare a calculatorului și internetului.
- Acordarea de consultanţă în utilizarea softurilor necesare în activitatea de bibliotecă
- Distribuirea către bibliotecile publice din reţea a publicaţiilor provenite din donaţii prin Biblioteca judeţeană şi destinate bibliotecilor publice din județ.
- Distribuirea către bibliotecile publice din reţea a materialelor informative, din diverse domenii, sub formă de baze de date, afişe, pliante, CD-uri.

4. FIȘE POST METODIST pentru două posturi
În prezent, o parte din biblioteci utilizează pentru fișa postului și fișa de evaluare modelul din ”Regulamentul din 2010” al Ministerului Culturii, cu referire la unitățile care funcționează în subordinea ori coordonarea ministerului. În Legea bibliotecilor, nu apare nici o mențiune că bibliotecile publice, de la cele comunale până la Metropolitană sunt coordonate de Ministerul Culturii, iar Hotărârea 90 / 10.02.2010 privind organizarea și funcționarea ministerului, în Anexa 2 care conține lista unităților de cultură care funcționează în subordonarea, sub autoritatea ori în coordonarea ministerului, nu cuprinde bibliotecile publice. http://mail.cultura.ro/cultura/uploads/files/HG-90-2010-MCPN.pdf
Astfel, acele prevederi ale Regulamentului din 2010 pot fi un model, dar nu sunt obligatorii în forma lor.

FIȘA POSTULUI NR. 1

Denumirea instituției publice: Biblioteca Județeană
Compartimentul: Coordonare Metodică și Formare Profesională
Denumirea postului: Metodist coordonator
Gradul profesional al ocupantului postului: IA
Nivelul postului: de decizie; este asimilat cu șef serviciu prin norme legale sau Regulamentul de Ordine Interioară
Punctajul postului: minim = 3,75; maxim =5,00; mediu = 4,375, conform Anexei

DESCRIEREA POSTULUI

I. Criterii de evaluare a postului
Nr. crt.
Criterii de evaluare
Cerințe
1.
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului
Studii superioare de lungă durată de specialitate sau completate cu studii post universitare de specialitate;
Perfecționare permanentă.
2.
Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului
Experiență în domeniul biblioteconomiei - minimum 5 ani;
Experiență în relațiile publice.
3.
Dificultatea operațiunilor specifice postului
Capacitatea de identificare a disfuncțiilor în managementul unei biblioteci publice;
Capacitatea de sinteză a problemelor identificate punctual;
Capacitatea de extrapolare a problemelor / disfuncțiilor la nivelul unui grup de biblioteci publice;
Capacitatea de sinteză, acuratețe și concizie în redactare;
Cunoștințe în utilizarea Office-ului Windows și a softurilor de bibliotecă utilizate;
Cunoștințe în instalare de soft;
Capacitatea de a relaționa cu bibliotecarii și angajații din administrația publică locală;
Cunoașterea cu prioritate a legislației privind organizarea și funcționarea sistemului de biblioteci, a administrației publice locale, a codul de conduită a personalului din instituțiile publice, a securității și sănătății în muncă și a prevenirii și stingerii incendiilor.
4.
Responsabilitatea implicată de post
Corectitudinea informațiilor transmise către administrația publică locală și bibliotecarii din bibliotecile publice din județ;
Corectitudinea informațiilor transmise către conducerea bibliotecii județene privind situația sistemului de biblioteci publice din județ;
Efectuarea unor analize privind organizarea și funcționarea bibliotecilor publice din județ cât mai aproape de realitate;
Corectitudinea datelor statistice centralizate.
5.
Sfera de relații
Colaborează cu bibliotecarii din bibliotecile publice din județ;
Colaborează cu angajații din conducerea administrațiilor publice locale din județ;
Colaborează cu bibliotecarii din celelalte compartimente ale bibliotecii județene;
Colaborează cu angajații compartimentelor metodice de la celelalte biblioteci județene;
Colaborează cu Direcția județeană de statistică;
Se subordonează șefului ierarhic direct și conducerii bibliotecii județene.

II. Standardele de performanță asociate postului
Nr. crt.
Indicatori
Modalități de măsurare specifice
Indici de performanță
1.
Cantitate 20%
Realizarea integrală a sarcinilor prevăzute în fișa postului;
Centralizarea datelor statistice trimestriale și anuale a celor X biblioteci publice;
Efectuarea unui număr de 108 deplasări la biblioteci / an, fără a fi limitat acest număr;
Acordarea de asistență metodologică la distanță (tel., messenger, e-mail etc.) - 200 intervenții / an, fără a fi limitat acest număr.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
2.
Calitate 20%
Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul Bibliotecii
Desfășurarea activităților fără disfuncționalități sau erori;
Acuratețea documentelor, actelor, materialelor realizate;
Gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor oferite;
Gradul de implicare pentru realizarea obiectivelor Compartimentului;
Gradul de eficiență în programarea pregătirii profesionale, a coordonării dezvoltării colecțiilor și în promovarea imaginii biroului.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
3.
Costuri 10%
Gradul în care se urmărește utilizarea rațională a consumabilelor;
Gradul în care se urmărește reducerea costurilor de deplasare;
Soluții personale pentru reducerea timpului de realizare a unei activități;
Efectuarea unor lucrări de întreținere a tehnicii de calcul și mobilierului din dotare.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
4.
Timpul 20%
Gradul de ocupare a timpului de lucru cu activitățile de serviciu;
Gradul de realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real și oportun;
Realizarea unor timpi optimi în efectuarea atribuțiilor de serviciu.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
5.
Utilizarea resurselor 15%
Gradul de însușire a utilizării echipamentelor informatice și de calcul;
Gradul de utilizare a softurilor IT în realizarea activităților de serviciu;
Gradul de utilizare a mașinii instituției pentru deplasări.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
6.
Mod de realizare 15%
Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea
Capacitatea de organizare și de coordonare a activității Compartimentului
Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte compartimente
Capacitatea de integrare în efortul colectiv al Compartimentului;
Modul în care pune la dispoziția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține;
Modul în care relaționează cu angajații bibliotecilor publice din județ și cu angajații din administrațiile publice locale;
Modul în care relaționează cu ceilalți angajați ai instituției;
Modul în care relaționează cu șefii ierarhici.
F. Bine 5 pct.
Bine 4 pct.
Satisfăcător 3 pct.
Rău 2 pct.
F. Rău 1 pct.

III. Descrierea activităților specifice postului
1. Coordonează activitatea Compartimentului
2. Îndrumă și coordonează activitatea fiecărei biblioteci publice din județ.
3. Se ocupă de evaluarea şi îndrumarea activităţii bibliotecilor publice și filialelor din județ, de acordarea de asistenţă de specialitate, prin deplasări sistematice în teritoriu şi prezintă concluziile directorului bibliotecii județene și forurilor administrative locale;
4. Urmărește pregătirea profesională a bibliotecarilor de la bibliotecile publice din județ prin:
a. Centre metodice;
b. Sesiuni de pregătire la sediul bibliotecii județene;
c. Sesiuni de pregătire la nivel central;
d. Punctul de informare pentru bibliotecari / metodiști;
5. Urmărește evidenţa lunară a activităţii bibliotecilor publice / filialelor / centrelor internet și evaluează activitatea acestora;
6. Coordonează desfășurarea proiectelor socio-culturale în bibliotecile publice din județ.
7. Participă la şedinţele de consiliu local când este invitat, când este delegat de conducerea bibliotecii judeţene, sau când solicită acest lucru, pentru rezolvarea unor probleme majore ale bibliotecii publice;
8. Participă la concursurile pentru ocuparea posturilor de bibliotecar, ca delegat al bibliotecii județene;
9. Urmărește implicarea tot mai activă a bibliotecilor în viața comunității, în sprijinul cetățenilor;
10. Analizează pregătirea profesională a bibliotecarilor din județ, direcțiile de dezvoltare profesională în instituție și urmăreşte participarea bibliotecarilor la cursurile de formare în vederea obţinerii atestatului pe specialitatea de bibliotecar sau pe alte specialități, precum şi la cursurile de dezvoltare profesională;
11. Face demersurile necesare pentru atestarea Bibliotecii Județene ca Centru de Formare Profesională continuă la nivel regional și coordonează activitatea acestuia;
12. Ține cursuri ca trainer în domeniile în care are competențe
13. Se implică în înființarea de noi filiale în județ și urmărește activitatea acestor filiale și parteneriatul cu instituțiile sub egida cărora funcționează;
14. Face propuneri pentru optimizarea și reformarea activității compartimentului, iar după aprobarea acestora urmărește punerea lor în practică;
15. Își îmbunătățește continuu pregătirea profesională.
IV. Obligații generale
Să respecte normele de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM);
Să respecte normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI);
Să respecte normele de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, printre care:
- să pună interesul public mai presus decât interesul personal:
- să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
- să apere cu loialitate prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
- să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
Angajaţilor contractuali le este interzis:
- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
- să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
- să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice.
- relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
- încălcarea prezentelor dispoziţii atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
Notă:
1. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activităţii.
2. De câte ori este necesar, pentru perioade determinate, va efectua și atribuțiile care nu pot fi amânate ale angajatului Metodist 2, la inițiativa sa și la solicitarea șefului ierarhic direct sau a conducerii bibliotecii.

V. Anexă privind punctajul postului
Criterii de evaluare a postului
Ponderea %
Calificativul
Punctajul realizat

minim
maxim
minim
maxim
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului.
15
3,5
5
0,525
0,75
2. Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului.
15
3,5
5
0,525
0,75
3. Dificultatea operațiunilor specifice postului.
30
4
5
1,2
1,5
4. Responsabilitatea implicată de post.
30
4
5
1,2
1,5
5.Sfera de relații.
10
3
5
0,3
0,5

Punctaj total                         3,75     5,00
                                                                                                                                  mediu 4,375

Director,                                                                                            Am luat la cunoștință,
                                                           (Numele în clar și semnătura ocupantului postului)
Metodist 1


FIȘA POSTULUI NR. 2
Denumirea instituției publice: Biblioteca Județeană
Compartimentul: Coordonare Metodică și Formare Profesională
Denumirea postului: Metodist
Gradul profesional al ocupantului postului: IA
Nivelul postului: de execuție
Punctajul postului: minim = 3,75; maxim =5,00; mediu = 4,375, conform Anexei

DESCRIEREA POSTULUI

I. Criterii de evaluare a postului
Nr. crt.
Criterii de evaluare
Cerințe
1.
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului
Studii superioare de lungă durată de specialitate sau completate cu studii post universitare de specialitate;
Perfecționare permanentă.
2.
Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului
Experiență în domeniul biblioteconomiei - minimum 5 ani;
Experiență în relațiile publice.
3.
Dificultatea operațiunilor specifice postului
Capacitatea de identificare a disfuncțiilor în managementul unei biblioteci publice;
Capacitatea de sinteză a problemelor identificate punctual;
Capacitatea de extrapolare a problemelor / disfuncțiilor la nivelul unui grup de biblioteci publice;
Capacitatea de sinteză, acuratețe și concizie în redactare;
Cunoștințe în utilizarea Office-ului Windows și a softurilor de bibliotecă utilizate;
Cunoștințe în instalare de soft;
Capacitatea de a relaționa cu bibliotecarii și angajații din administrația publică locală;
Cunoașterea cu prioritate a legislației privind organizarea și funcționarea sistemului de biblioteci, a administrației publice locale, a codul de conduită a personalului din instituțiile publice, a securității și sănătății în muncă și a prevenirii și stingerii incendiilor.
4.
Responsabilitatea implicată de post
Corectitudinea informațiilor transmise către administrația publică locală și bibliotecarii din bibliotecile publice din județ;
Corectitudinea informațiilor transmise către conducerea bibliotecii județene privind situația sistemului de biblioteci publice din județ;
Efectuarea unor analize privind organizarea și funcționarea bibliotecilor publice din județ cât mai aproape de realitate;
Efectuarea planurilor de pregătire profesională a bibliotecarilor și de dezvoltare a colecțiilor din bibliotecile publice din județ cât mai aproape de necesități.
5.
Sfera de relații
Colaborează cu bibliotecarii din bibliotecile publice din județ;
Colaborează cu angajații din conducerea administrațiilor publice locale din județ;
Colaborează cu bibliotecarii din celelalte compartimente ale bibliotecii județene;
Colaborează cu angajații compartimentelor metodice de la celelalte biblioteci județene;
Colaborează cu Centrul de Pregătire a Personalului din Cultură București;
Colaborează cu Direcția județeană de statistică;
Se subordonează șefului ierarhic direct și conducerii bibliotecii județene.

II. Standardele de performanță asociate postului
Nr. crt.
Indicatori
Modalități de măsurare specifice
Indici de performanță
1.
Cantitate 20%
Realizarea integrală a sarcinilor prevăzute în fișa postului;
Centralizarea datelor statistice trimestriale și anuale a celor X biblioteci publice;
Efectuarea unui număr de 108 deplasări la biblioteci / an, fără a fi limitat acest număr;
Acordarea de asistență metodologică la distanță (tel., messenger, e-mail etc.) - 200 intervenții / an, fără a fi limitat acest număr.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
2.
Calitate 20%
Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul Bibliotecii
Desfășurarea activităților fără disfuncționalități sau erori;
Acuratețea documentelor, actelor, materialelor realizate;
Gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor oferite;
Gradul de implicare pentru realizarea obiectivelor Compartimentului;
Gradul de eficiență în programarea pregătirii profesionale, a coordonării dezvoltării colecțiilor și în promovarea imaginii biroului.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
3.
Costuri 10%
Gradul în care se urmărește utilizarea rațională a consumabilelor;
Gradul în care se urmărește reducerea costurilor de deplasare;
Soluții personale pentru reducerea timpului de realizare a unei activități;
Efectuarea unor lucrări de întreținere a tehnicii de calcul și mobilierului din dotare.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
4.
Timpul 20%
Gradul de ocupare a timpului de lucru cu activitățile de serviciu;
Gradul de realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real și oportun;
Realizarea unor timpi optimi în efectuarea atribuțiilor de serviciu.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
5.
Utilizarea resurselor 15%
Gradul de însușire a utilizării echipamentelor informatice și de calcul;
Gradul de utilizare a softurilor IT în realizarea activităților de serviciu;
Gradul de utilizare a mașinii instituției pentru deplasări.
90 -100% 5 pct.
80 - 89% 4 pct.
70 - 79% 3 pct.
60 - 69% 2 pct.
50 - 59% 1 pct.
6.
Mod de realizare 15%
Capacitatea de integrare în efortul colectiv al Compartimentului;
Modul în care pune la dispoziția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține;
Modul în care relaționează cu angajații bibliotecilor publice din județ și cu angajații din administrațiile publice locale;
Modul în care relaționează cu ceilalți angajați ai instituției;
Modul în care relaționează cu șefii ierarhici.
F. Bine 5 pct.
Bine 4 pct.
Satisfăcător 3 pct.
Rău 2 pct.
F. Rău 1 pct.

III. Descrierea activităților specifice postului

1. Îndrumă și coordonează activitatea fiecărei biblioteci publice din județ.
2. Urmărește colectarea datelor statistice ale activității bibliotecilor publice din județ.
3. Centralizează datele statistice lunare, trimestriale și anuale de la bibliotecile publice din județ.
4. Completează formularul statistic CULT 1 pentru fiecare bibliotecă publică din județ și pe categorii de biblioteci.
5. Completează formularele statistice pentru Forurile interesate, cu date statistice pe categorii de biblioteci.
6. Ține evidența serviciilor la distanță și la sediul Compartimentului efectuate de angajații compartimentului.
7. Ține evidența cu datele de identificare ale bibliotecarilor / bibliotecilor publice / primăriilor din județ.
8. Propune planul de deplasări săptămânal și de perspectivă și, după aprobare, urmărește îndeplinirea acestuia.
9. Coordonează activitatea de dezvoltare a colecțiilor pentru bibliotecile publice din județ.
10. Îndrumă achiziţia de documente şi imprimate tipizate pentru bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale, în limita fondurilor alocate de consiliile locale; asigură difuzarea donaţiilor de publicaţii în teritoriu;
11. Realizează materiale de promovare a activității și serviciilor compartimentului și urmărește actualizarea datelor privind compartimentul de pe pagina web a bibliotecii de câte ori este necesar; transmite aceste date șefului ierarhic și, după aprobare, Oficiului de Calcul;
12. Întocmește și propune spre aprobare necesarul de materiale consumabile al Compartimentului.
13. Înaintează periodic propuneri pentru îmbunătățirea activității Compartimentului
14. Își îmbunătățește continuu pregătirea profesională.

IV. Obligații generale
Să respecte normele de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM);
Să respecte normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI);
Să respecte normele de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, printre care:
- să pună interesul public mai presus decât interesul personal:
- să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
- să apere cu loialitate prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
- să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
Angajaţilor contractuali le este interzis:
- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
- să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
- să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice.
- relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
- încălcarea prezentelor dispoziţii atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
Notă:
1. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activităţii.
2. De câte ori este necesar, pentru perioade determinate, va efectua și atribuțiile care nu pot fi amânate ale angajatului Metodist 1 la inițiativa sa și la solicitarea șefului ierarhic direct sau a conducerii bibliotecii.

V. Anexă privind punctajul postului
Criterii de evaluare a postului
Pon
de
rea %
Calificativul
Punctajul realizat

minim
maxim
minim
maxim
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului.
15
3,5
5
0,525
0,75
2. Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului.
15
3,5
5
0,525
0,75
3. Dificultatea operațiunilor specifice postului.
30
4
5
1,2
1,5
4. Responsabilitatea implicată de post.
30
4
5
1,2
1,5
5.Sfera de relații.
10
3
5
0,3
0,5
                                               
                                                                                               Punctaj total               3,75     5,00
                                                                                                          mediu              4,375

Director,                                                                                            Am luat la cunoștință,
                                                           (Numele în clar și semnătura ocupantului postului)
Metodist 2


5. PROIECT DE ACTIVITATE AL BIROULUI COORDONARE METODICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
            Managementul activităţii de îndrumare şi monitorizare a bibliotecilor publice din judeţul _ _ aplicat de către Biroul de Coordonare Metodică și Formare Profesională în anul _ _ _ are ca scop principal organizarea eficientă a serviciilor oferite de bibliotecile comunale şi orăşeneşti, cât și înființarea de noi servicii către cetățeni, în vederea stimulării şi întreţinerii interesului pentru lectură şi informaţie, a formării şi informării tuturor categoriilor socio-profesionale, aplicate pe interesele fiecărei comunităţi.
            De asemenea, se are în vedere formarea profesională continuă a bibliotecarilor, optimizarea activităților în bibliotecă, identificarea indicatorilor relevanți pentru atingerea obiectivelor stabilite rețelei de biblioteci publice din județ.
            Principalele direcţii de acţiune sunt următoarele:

I. ASISTENŢA METODICĂ DE ÎNDRUMARE ŞI EVALUARE

1. Efectuarea deplasărilor de către metodişti în mod periodic, astfel ca o bibliotecă să poată fi vizitată în medie de 4 ori pe an.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Evaluarea şi orientarea achiziţiilor de publicaţii în funcţie de structura fondurilor, normele în vigoare şi puterea economică a comunei / orașului.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Verificarea modului de completare a evidenţelor pentru:
achiziţiile curente de carte;
publicaţii periodice;
utilizatorii bibliotecii;
volume difuzate;
informaţii şi referinţe;
rezervări de titluri;
vizite la bibliotecă; etc.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
4. Analizarea modului în care bibliotecarii atrag utilizatorii şi stimulează lectura și accesarea informației în cadrul comunităţii.
Termen: permanent
Răspund: metodist coordonator
metodişti
5. Evaluarea şi îndrumarea modului de organizare a colecţiilor, în special la obţinerea unor spaţii noi pentru biblioteci.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
6. Evaluarea şi îndrumarea activităţii de prelucrare, clasificare şi catalogare în sistem tradiţional şi electronic.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
7. Îndrumarea în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
8. Urmărirea şi orientarea relaţiilor dintre Bibliotecă şi celelalte instituţii, pentru o conlucrare eficientă pe plan administrativ, cultural şi social.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
9. Dezvoltarea activităţii bibliotecilor prin înfiinţarea de noi filiale şi informatizarea activităţii, ca şi prin îndrumarea bibliotecarului în oferirea de informaţii şi referinţe în toate domeniile, rezervarea de titluri, împrumutul interbibliotecar, utilizarea tehnicii de calcul existente etc.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
10. Pregătirea şi expedierea datelor pentru Centrele de informare rurală
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
11. Analiza săptămânală, la nivel de compartiment a controalelor efectuate.
                                                                                  Termen:          săptămânal
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
12. Actualizarea Fişei de evaluare a postului de bibliotecar comunal pentru acest an.
                                                                                  Termen:          ianuarie
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
13. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate de bibliotecar la bibliotecile publice din județ, propunerea tematicii de concurs şi a bibliografiei, participarea în comisia de concurs.
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
14. Aprecierea activităţii anuale a fiecărui bibliotecar conform rezultatelor obţinute la sfârşitul anului şi completarea fişei de evaluare.
                                                                                  Termen:          ianuarie
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
15. Colaborarea continuă cu Prefectura şi Consiliul Judeţean pentru rezolvarea optimă a problemelor ce apar între bibliotecile comunale şi primării.
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CENTRELOR METODICE

1. Stabilirea temei din acest an şi a bibliografiei de specialitate.
                                                                                  Termen:          ianuarie
                                                                                  Răspund:        Director                                                                                                                                 metodist coordonator
2. Stabilirea bibliotecilor gazdă şi a datelor de desfăşurare.
                                                                                  Termen:          ianuarie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Pregătirea bibliotecii gazdă, mobilizarea participanţilor şi implicarea în desfăşurarea propriu-zisă a instruirii.
                                                                                  Termen:          2 săpt. înaintea CM
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
4. Analiza la zi, a activității bibliotecilor participante la centrul metodic.
                                                                                  Termen:          o zi înaintea CM
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
III. PERFECŢIONAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR
DIN BIBLIOTECILE PUBLICE

1. Colaborarea cu Centrul de Pregătire a Personalului din Cultură (CPPC) a Ministerului Culturii pentru pregătirea profesională pe plan central.
Termen: permanent
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
2. Actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor profesionale cu ocazia controalelor periodice, a întâlnirilor de analiză anuală şi trimestriale cu întregul colectiv, cât şi a dezbaterilor din cadrul centrelor metodice.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Organizarea schimburilor de bune practici cu bibliotecari şi metodişti din alte județe.
                                                                                  Termen:          în cursul anului
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
4. Organizarea unor convocări speciale pentru noii angajaţi şi pentru bibliotecarii care au înregistrat rezultate nesatisfăcătoare.
                                                                                  Termen:          septembrie
                                                                                   Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
5. Acreditarea Centrului de Formare al Bibliotecii județene
                                                                                  Termen:          decembrie
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
6. Elaborarea calendarului de activități al Centrului
                                                                                   Termen:          decembrie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodiști
7. Îndrumarea șefilor de compartiment / birou / serviciu privind identificarea nevoilor de formare a subalternilor
                                                                                  Termen:          februarie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
8. Analiza de nevoi a personalului; Elaborarea instrumentelor
                                                                                  Termen:          martie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
9. Aplicarea metodelor și evaluarea rezultatelor
                                                                                  Termen:          aprilie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

1. Efectuarea unor analize referitoare la interesele de lectură în bibliotecile publice, cât şi pentru creşterea rezultatelor profesionale în toate segmentele de activitate.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Stabilirea reperelor necesare activităţii zilnice a indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi autoevaluarea rezultatelor.
                                                                                  Termen:          ianuarie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti

3. Analize periodice a activităţii la nivel de bibliotecă şi reţea.
                                                                                  Termen:          trimestrial
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
4. Analiza anuală a activităţii bibliotecilor comunale şi orăşeneşti.
                                                                                   Termen:          februarie
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                  metodist coordonator
5. Încărcarea şi actualizarea datelor din calculator pentru activitatea metodică.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
6. Dezvoltarea dialogurilor profesionale între compartimente.
                                                                                  Termen:          trimestrial
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
7. Organizarea unei dezbateri profesionale cu metodişti din alte judeţe.
                                                                                  Termen:          august
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
8. Pregătirea materialelor de specialitate în vederea publicării în publicațiile de specialitate.
Termen: anual
Răspund: metodist coordonator
metodişti
V. PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A METODIŞTILOR

1. Consultarea la zi a literaturii de specialitate.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Participarea activă la dezbaterea temelor propuse în cadrul dialogurilor profesionale intercompartimente şi schimburilor de experienţă cu metodişti din alte judeţe.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Participarea la perfecţionările organizate pe plan central de către Ministerul Culturii                                                                                       Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator

VI. PROGRAME ŞI PROIECTE

1. Derularea proiectului BIBLIONET de înființare a Centrelor de Internet în bibliotecile publice din județ, în parteneriat cu IREX România.
                                                                                  Termen:          2014
                                                                                  Răspund:        Director                                                                                                                                 metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Continuarea proiectului schimburilor de bune practici cu bibliotecarii din celelalte judeţe ale ţării.
                                                                                  Termen:          septembrie
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Continuarea proiectelor „Biblioteci rurale centenare” şi „Biblioteci publice semicentenare”, la bibliotecile publice din reţea.
                                                                                  Termen:          decembrie
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
VII. VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. Obţinerea de venituri extrabugetare din sponsorizări şi donaţii, în special pentru efectuarea controalelor şi a stimulării lecturii prin premierea cu cărţi a cititorilor fideli.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Asigurarea – în limita posibilităţilor - a combustibilului pentru deplasările la manifestările culturale de către biblioteca organizatoare.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
3. Păstrarea unui nivel scăzut al cheltuielilor per vizită şi per bibliotecă pentru activitatea de evaluare și îndrumare.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti

VIII. CONSOLIDAREA IMAGINII BIBLIOTECII

1. Abordarea unei ţinute sobre a metodiştilor în relaţiile cu funcţionarii din conducerea primăriilor.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
2. Realizarea şi păstrarea unei relaţii strânse cu Prefectura şi Consiliul Judeţean pentru susţinerea propunerilor Biroului.
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        Director
                                                                                                          metodist coordonator

3. Publicarea unor materiale de analiză în publicațiile de specialitate.
                                                                                  Termen:          semestrial
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti
4. Promovarea activității Compartimentului pe site-ul propriu și al Bibliotecii județene
                                                                                  Termen:          permanent
                                                                                  Răspund:        metodist coordonator
                                                                                                          metodişti

6. EVALUAREA ȘI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR PUBLICE
            Evaluarea de către Compartimentul Coordonare Metodică și Formare Profesională a activității bibliotecilor publice și a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județ are caracter informativ pentru angajatorul fiecărui bibliotecar și nu poate fi impusă de către Biblioteca județeană primăriilor, în actualul cadru legislativ.
            Pentru a avea caracter obligatoriu, ca parte componentă a evaluării finale (care include și aspecte administrative, cunoscute mai bine de către angajator), este necesar ca acest lucru să fie prevăzut în Nomele elaborate de Biblioteca Națională a României, sau / și în Hotărâre de Consiliu județean

PRINCIPII DE EVALUARE
- Întreţinerea unui climat concurenţial între bibliotecarii din reţea, dar şi cultivarea relaţiilor de parteneriat între bibliotecile publice, în vederea alcătuirii de programe şi proiecte comune
- Elaborarea şi comunicarea fişei postului bibliotecarului, către bibliotecar şi primar / director
- Elaborarea şi comunicarea criteriilor de evaluare anuală, trimestrială, lunară bibliotecarului şi primarului / directorului
- Elaborarea şi comunicarea limitelor postului de bibliotecar în funcţie de gradaţia / treapta bibliotecarului şi mărimea comunității pe care o servește
- Elaborarea şi comunicarea evaluării anuale a bibliotecarului, către bibliotecar şi primar / director
- Stabilirea unui acord cu primarul, pe de o parte şi cu Consiliul Judeţean, pe de altă parte pentru a se ţine cont la evaluarea anuală și de evaluarea Bibliotecii Judeţene
- Comunicarea către primărie a temei lucrării pentru obţinerea de către bibliotecar a unei trepte / gradaţii, cât şi aprecierea (notarea) lucrării respective; eventual, recomandarea acordării treptei / gradaţiei bibliotecarului
- Comunicarea către primărie / conducerea bibliotecii a aspectelor negative în activitatea bibliotecarului şi recomandarea aplicării unei sancţiuni (până la desfacerea contractului de muncă, dacă situaţia nu se remediază)
- Stabilirea unui clasament anual şi premierea celor mai buni bibliotecari cu fonduri de la sponsori – în special edituri şi societăţi de difuzare a cărţii.

INDICATORI ȘI REPERE ORIENTATIVE PENTRU (AUTO)EVALUARE
Indicatorii și reperele sunt stabilite pentru un post de bibliotecar, care poate servi într-o bibliotecă comunală, în condiţiile Legii bibliotecilor, o populație de până la 2500 locuitori, indiferent de mărimea comunei. Aceste repere pot fi utilizate și în cazul bibliotecilor orășenești cu un singur post. Pentru bibliotecile orășenești și municipale care au în organigramă și post de director, reperele pentru acest post se vor reduce cu 50 % (la orășenești și municipale, norma e de 1 bibliotecar până la 2500 locuitori + 1 post de director)
Reperele și indicatorii se vor stabili anual, în funcție de direcțiile de dezvoltare stabilite la nivel naţional și județean, în funcție de condiţiile și nivelul fiecărei rețea județeană de biblioteci publice. Se vor comunica din timp (întotdeauna pentru anul următor) primăriilor și bibliotecarilor și se va argumenta alegerea lor, împreună cu punctajul alocat fiecărui calificativ, pentru fiecare indicator de activitate. Suma tuturor punctajelor maxime trebuie să fie egală cu 5 - punctajul maxim din fişa de evaluare, iar a celor minime, cu 1 - punctajul minim din fişa de evaluare. Exemple de acordare a punctajelor se găsesc pe CD în fișierul Anexa 2: CD - Punctaj evaluare biblioteci publice mici.

I. ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR PROFESIONALE pondere 50% din maximum de 5 puncte
CALIFICATIV
INDICATORI
Foarte bine
Bine
Mediocru
Rău
Foarte rău
INDICE DE CUPRINDERE (nr. utilizatori înscriși la 2.500 locuitori)*
peste 40%
31 – 40%
21 - 30%
10 - 20%
sub 10%
UTILIZATORI ACTIVI
peste 700
525 - 700
351 - 525
175 - 350
sub 175
INDICE DE LECTURĂ anual
peste 14
10,7 - 14
7,1 - 10,6
3,6 - 7,0
sub 3,6
INDICE DE CIRCULAȚIE (la un fond de 2.500 volume), sau
DOCUMENTE DIFUZATE
(peste 4)
peste 10.000
7.501 - 10.000
5.001 - 7.500
2.500 - 5.000
sub 2.500
PROCENTAJUL ADULŢILOR DIN TOTALUL UTILIZATORILOR
peste 50%
36 - 50
%
21 - 35
%
10 - 20
%
sub
10 %
INDICELE DE FRECVENȚĂ MEDIE ZILNICĂ
peste 48
30 - 48
11 - 29
5 - 10
sub 5
NUMĂR FIȘĂ CARTE REALIZAT ZILNIC (până la completare)**
peste 5
3 - 5
2 -3
1 - 2
sub 1
NUMĂR ANUAL DE INTRĂRI ÎN BAZELE DE DATE (colecții, utilizatori, informații)***
peste 1.100
701 - 1100
401 - 700
200 - 400
sub 200
PROCENTAJUL DOCUMENTELOR DIFUZATE DIN DOMENII NEBELETRISTICE, DIN TOTALUL CELOR DIFUZATE
peste
40 %
27 - 40
16 - 26
10 - 15
%
sub
10 %
PROCENTAJUL DOCUMENTELOR CONSULTATE DIN TOTALUL CELOR DIFUZATE
peste 25%
16 - 25
%
9 - 15
%
5 - 8
%
sub
5%
VALOAREA CHELTUIELILOR MATERIALE (fără achiziția de documente) în lei
peste 5.000
3.501 - 5.000
2.001 - 3.500
1.000 - 2.000
sub 1.000
ACHIZIȚIE DOCUMENTE (număr volume la 2.500 locuitori)
peste 250
101 - 250
51 - 100
10 - 50
sub 10
DOCUMENTE ELIMINATE (conform graficului)****
procentaj grad de îndeplinire al numărului de eliminări necesar
100 %
80 - 99 %
50 -79 %
10 - 49 %
sub 10 %
RATA DE ÎNNOIRE A STOCULUI (pentru 2500 unități inventar) *****
sub 10 ani
10 - 15 ani
16 - 20 ani
21 - 25 ani
peste 25 ani
EXISTENȚA FILIALELOR
2
1
0
0
0
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
instruire
+
temă centru metodic
+ conspect
temă centru metodic + conspect
conspect
MANIFESTĂRI CULTURALE
peste 4
3
2
1
MANIFESTĂRI DE INTERES
peste 4
3
2
1
INFORMATIZAREA BIBLIOTECII
existența CIP
3 calc
(2 pt. public)
2 calc.
(1 pt. public)
1 calc (0 pt. public)
0 calc
REZULTATE DEOSEBITE ÎN ALTE SEGMENTE DE ACTIVITATE

Dinamica (re)înscrierii) pe parcursul unui an
Procentajele sunt din totalul de utilizatori activi cu care ar trebui biblioteca să încheie anul (700 pentru Foarte Bine)
ianuarie
februarie
martie
Trimestrul
I
Trimestrul
al II-lea
Trimestrul
al III-lea
Trimestrul
al IV-lea
35%
15%
10%
60%
15%
10%
15%

II. CAPACITĂȚI INDIVIDUALE       pondere 50% din maximum 5 puncte

II a. ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII               pondere 25% din maximum 5 puncte

- pentru rezultatele obținute în relațiile cu Primăria, Biblioteca județeană, celelalte instituții
- în completarea corectă și la timp a evidențelor (zilnice, lunare, anuale)
- în promovarea imaginii bibliotecii

II b. ADAPTAREA LA COMPLEXITATEA MUNCII          pondere 15% din maximum 5 puncte

- constituirea bazelor de date
- oferirea unei game cât mai diverse de servicii de bibliotecă
- parteneriate cu instituții, fundații, ONG-uri
- găsirea răspunsurilor adecvate la situații nou create

II c. INIȚIATIVĂ ȘI CREATIVITATE pondere 10% din maximum 5 puncte
 
- a imagina, a propune sau a oferi rezolvări adecvate în cazul unor situații nou create

* Poate părea ciudat ca un singur procent să facă diferența de la un calificativ la altul, dar:
- numărul mare de repere permite compensarea unor rezultate mai scăzute la un anumit indicator
- bibliotecarul trebuie determinat să fie interesat de autoevaluare, să își monitorizeze permanent activitatea și să insiste acolo unde, cu un efort minim, poate obţine un beneficiu mare: trecerea de la un calificativ la altul (Legea lui Pareto).

**1,2 de la achiziții (250 U.I. / 220 zile lucrătoare) + 2 din cele distruse + 2 pentru completare la restul fondului

*** Pentru baze de date complete se acordă punctaj maxim. Dacă biblioteca nu deține un soft în care să completeze baze de date, indicatorul se poate referi la completarea unor tabele în Excel, cu liniatura din Registrul Inventar pentru colecții, din Registrul de înscriere a utilizatorilor pentru utilizatori etc.

****Graficul pentru calcularea numărului documentelor eliminate se află pe CD Vezi Anexa 5: CD - Eliminarea documentelor

***** Se poate folosi fie nr. documente achiziționate, fie Rata de înnoire a stocului.

            Rezultatele evaluării se transmit de asemenea primăriilor și bibliotecarilor; obligatoriu, se precizează că această evaluare are caracter informativ, evaluarea finală fiind cea a angajatorului.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII METODICE ÎN TEREN

            Bibliotecarul metodist este un profesionist, care trebuie:
- să cunoască temeinic conţinutul actelor normative din domeniu;
- să fie specialist în biblioteconomie şi ştiinţa informării, care se bucură de prestigiu în rândul bibliotecarilor;
- să aibă competențe IT și în formare profesională,
- să dea dovadă de tact, înţelegere, obiectivitate şi bună credinţă în relaţiile cu bibliotecarii publici, să fie deschis dialogului, receptiv, bun coleg, scopul esenţial al activității metodice nefiind altul decât îmbunătățirea serviciilor oferite de biblioteca publică;
- să propună măsuri în cazurile de abatere de la disciplină sau de disfuncţii ale bibliotecii şi să urmărească îndeplinirea lor;
- să se informeze temeinic asupra situaţiei socio-culturale a localităţii pentru a se răspunde nevoilor de informare şi educaţie permanentă ale acesteia.

Planificarea deplasărilor:
Lunar, după următoarele criterii:
- participarea la centrele metodice
- bibliotecile problemă din ultima parte a clasamentului
- biblioteci la care a trecut o perioadă mai mare de la ultima vizită
Săptămânal, după următoarele criterii:
- participarea la centrele metodice
- bibliotecile problemă din ultima parte a clasamentului
- biblioteci la care a trecut o perioadă mai mare de la ultima vizită
- solicitări neprevăzute din partea primarilor / bibliotecarilor
- alegerea traseului de efectuat cu maşina instituţiei
- la fiecare început de săptămână se analizează deplasările din săptămâna precedentă şi se planifică noile deplasări.
Optimizarea deplasărilor:
- folosirea autoturismului instituţiei pentru deplasarea metodiștilor în grup, când (pentru 3 metodiști) se pot evalua parțial două biblioteci de pe traseu şi evalua complet alte trei, reducându-se considerabil costurile de deplasare: transport mai ieftin, fără diurne, compensarea imposibilităţii controlului la o bibliotecă închisă prin deplasarea rapidă la următoarea
- diferenţierea formelor de evaluare: completă, care presupune analiza tuturor aspectelor activităţii – şi parțială, când se urmăresc, într-un timp scurt, doar principalele aspecte: nr. utilizatorilor, al documentelor difuzate şi al frecvenţei, completarea zilnică a datelor etc.

Metodologia de îndrumare şi evaluare
Principii:
- în fiecare lună bibliotecarii trimit la Biblioteca Judeţeană un centralizator cu toate datele statistice
- se identifică atât cauzele, cât şi soluţiile practice pentru problemele existente, dar şi pentru optimizarea activităţii
- absolut toate aspectele constatate se consemnează în procesul verbal, deci:
- procesele verbale sunt individualizate pentru fiecare control şi nu tipizate în care se notează nişte date statistice
- la fiecare control au loc discuţii şi cu un reprezentant al primăriei; la bibliotecile problemă se stabilesc telefonic întâlnirile cu primarii
- se fac deplasări comune cu un reprezentant al Consiliului Judeţean la bibliotecile unde există divergenţe cu primăria
- se apelează la ajutorul liderilor zonali (cel mai bun bibliotecar dintr-o anumită zonă, care are şi un ascendent asupra celorlalţi) pentru a mări efectul climatului concurenţial, al modelului profesional etc.
- se respectă tematica de evaluare şi îndrumare

TEMATICA DE EVALUARE ŞI ÎNDRUMARE A ACTIVITĂŢII ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE
I. Completarea colecţiilor
- Colecţii existente la data controlului
- Achiziţii în anul curent; provenienţă: buget local, donaţii, sponsorizare, transfer, Rezerva Naţională de carte etc.
- Analiza tematică a achiziţiilor pe anul precedent şi anul în curs; se cercetează modul în care completarea corespunde nevoilor de lectură şi informare ale şcolarilor şi ale altor categorii socioprofesionale; se propun studii privind componenţa colecţiilor de documente.
- Analiza planului de achiziţii pe anul în curs şi pe anii următori; se stabilesc procentaje pe grupe tematice, nivele de completare etc., după programa analitică a obiectelor de învăţământ, preferinţele cititorilor, lipsurile existente ş.a.m.d.
- Situaţia abonamentelor la publicaţiile periodice, nr. de abonamente, aprecierea acestora; posibilităţi de abonare prin Consiliul local, donaţii.
- Stabilirea, cu acordul primarului etc. posibilitatea de a apela la Rezerva Naţională de Carte Bucureşti, schimbul interbibliotecar etc.
II. Evidenţa publicaţiilor
- Analiza actelor de primire, existenţa dosarului cu facturi, specificaţii, alte documente, înscrisuri pe specificaţii, viza primăriei dacă există.
- Ştampilarea publicaţiilor.
- Dacă este întocmit RMF, analiza evidenţei în toate părţile (I şi II, III). Dacă este corectă repartizarea stocurilor după conţinut.
- Corectitudinea înregistrării. Se confruntă cu specificaţiile şi cu registrul inventar.
- Corectitudinea înregistrărilor în registrul inventar.
- Se analizează stocurile din ultimii doi ani în registrul inventar; se verifică înregistrarea periodicelor.
- Asigurarea stocurilor primite, confirmarea stocurilor.
- Confruntarea datelor statistice transmise Bibliotecii Judeţene cu actele existente în bibliotecă (RMF, RI)
- Se verifică integritatea documentelor de evidenţă (RMF şi RI să fie şnuruite, parafate, numerotate, legate etc).
- Respectarea intervalelor pentru verificarea colecţiilor după Legea bibliotecilor. Se poate face cu biblioteca deschisă – cu decizia primăriei, după diferite metode (fişă control, confruntare cu inventarul etc.)
III. Organizarea colecţiilor şi a cataloagelor
- Studiul clasificării documentelor, stabilirea cotei. Verificarea înregistrărilor catalografice şi a fişei cărţii. Analiza modului în care se stabileşte cota de raft.
- Aspecte ale prelucrării cărţii. Analiza clasificărilor.
- Se urmăreşte corectitudinea organizării cataloagelor alfabetic şi sistematic, existenţa mobilierului necesar, a fişelor de catalog, a divizionarelor şi a fişelor cărţii.
- Se verifică corectitudinea clasificării unor cazuri deosebite (monografii literare, enciclopedii, lucrări de istorie, geografie, lucrări de referinţă)
- Se analizează schema de aşezare la raft, după actuala clasificare zecimală.
- Se urmăreşte existenţa indicatoarelor de raft, de domeniu şi de subdomeniu, modul în care bibliotecarul îndrumă la raft utilizatorii. Se fac exerciţii practice de clasificare şi aranjare a cărţilor la raft.
- Se verifică existenţa în sistemul accesului liber la raft a unor materiale vizuale, de îndrumare a lecturii: tablouri, portrete, panouri cu serviciile bibliotecii, program de funcţionare, liste cu publicaţii care se adresează unor categorii distincte de utilizatori etc., evidenţierea anumitor categorii de publicaţii (cartea nouă, cartea pentru profesori, cărţi pentru elevii care se pregătesc pentru olimpiade etc.)
IV. Relaţii cu publicul
- Se analizează înscrierea utilizatorilor. Registrul de înscriere. Ritmicitatea înscrierilor. Se compară cu situaţia anului precedent, prin tabele lunare. Dacă este posibil, se studiază permanentizarea lecturii.
- Se analizează componenţa utilizatorilor – după caietul de evidenţă. Se solicită o situaţie detaliată a analizei demografice a localităţii și situaţia elevilor – pe clase
- Se analizează înscrierea utilizatorilor din celelalte sate ale comunei și posibilitatea înfiinţării unui punct (sau puncte) de împrumut.
- Analizele statistice vor urmări: - îndrumarea lecturii - cunoaşterea intereselor de lectură - ritmicitatea împrumuturilor - frecvenţa zilnică şi permanenţa lecturii
- Se analizează principalii indici de activitate: indice de înzestrare, de atragere la lectură, de lectură, de circulaţie
- Se face analiza împrumuturilor nerestituite de utilizatori, pe ani şi pe luni.
- În limita timpului disponibil, se verifică lista cu cărţile împrumutate şi nerestituite.
- Se solicită şi o listă cu circulaţia cărţilor noi.
- Se stabileşte cu bibliotecarul realizarea unui fişier pe categorii socioprofesionale
- Se analizează realizarea manifestărilor de stimulare şi atragere la lectură (premierea utilizatorilor care au avut o activitate foarte bună în anul trecut, organizarea “Zilelor deschise ale bibliotecii”, vizualizarea rezultatelor deosebite de lectură, organizarea unor mese rotunde sau colocvii cu intelectualii comunei pe teme ca: “Biblioteca comunală în slujba comunității”, “Şcoala şi biblioteca – azi” etc).
- Se verifică modul de realizare a ghidurilor, pliantelor şi fluturaşilor publicitari etc.
V. Activitatea bibliografică
- Se verifică existenţa listelor de cărţi şi a bibliografiilor pentru referate şi modul de organizare a bibliografiilor
- Se verifică existenţa şi actualizarea fişierelor de noutăţi.
- Se analizează modul în care este folosită biblioteca de către profesorii încadraţi în activitatea de pregătire profesională (grade didactice, definitivat etc.)
- Se verifică listele de lecturi pe clase; se analizează eficienţa achizițiilor.
- Se analizează modul de organizare a bibliografiei locale (fişiere sau liste deschise – cu articole referitoare la localitate; monografia bibliografică şi schiţa monografică a comunei).
- Se urmăreşte promovarea serviciilor bibliografice şi a împrumutul interbibliotecar.
VI. Informatizarea bibliotecii
- Se alcătuieşte de comun acord cu primarul, contabilul etc, un grafic de dotare a bibliotecii cu mobilier și tehnică de calcul, imprimantă, soft, conexiune internet.
- Se verifică numărul de documente introduse pe calculator; comentarii
- Se verifică gradul de cunoaştere a softului de bibliotecă; se actualizează cunoştinţele bibliotecarului în domeniu
- Se analizează activitatea Centrului de internet cu acces public gratuit sau, acțiunile necesare pentru deschiderea acestui centru.
VI. Activităţi culturale și de promovare a bibliotecii
- Se analizează activităţile culturale organizate în acest an (număr, tematică, participare).
- Se analizează implicarea bibliotecii în viaţa localităţii, parteneriatele cu şcoala, căminul cultural biserică etc, participarea la unele evenimente deosebite din viaţa localităţii (deschiderea anului şcolar, sesiuni ale consiliului local, întâlniri ale fiilor satului etc.)
- Se verifică (schiţează) planul orientativ de manifestări culturale: expoziţii, prezentări bibliografice, zile deschise ale bibliotecii, şezători literare, dramatizări, audieri de basme. Unde sunt posibilităţi – cicluri de manifestări în colaborare cu şcoala.
- Se analizează modul în care este realizat site-ul bibliotecii (blogul) și se lucrează cu bibliotecarul pentru a-și îmbunătăți cunoștințele
VII. Probleme administrative
- Problema localului şi a pregătirii acestuia pentru perioada rece.
- Starea mobilierului, număr de rafturi.
- Igienizarea localului şi a fondului de carte.
- Recondiţionarea fondului de carte. Organizarea unui cerc al “micilor legători de carte”
- Existenţa tipizatelor, a ştampilei, a materialelor pentru legătorie.
- Organizarea arhivei bibliotecii.
- Planul de cheltuieli al bibliotecii – posibilităţi de sponsorizare, achiziţii din fonduri extrabugetare.
- Verificarea periodică gestionară.
VIII. Pregătire profesională
- Se verifică în ce măsură se studiază materialele metodice – existența caietului cu conspecte.
- Se analizează gradul de cunoaştere al clasificării zecimale, al legilor referitoare la gestionarea publicaţiilor, la împrumutul documentelor etc., precum şi nivelul general de informare al bibliotecarului.
- Se recomandă ultimele articole din revista „Biblioteca”, „Breviarul metodic”, noile apariţii biblioteconomice
NOTĂ : Activitatea de evaluare şi îndrumare poate surprinde şi alte aspecte. Bibliotecarul va semna un material de sinteză care va conţine termene, subiecte de lucrări, teme de efectuat pentru o perioadă stabilită etc.

ELEMENTE ALE PROIECTULUI DE ACTIVITATE PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ
pentru bibliotecile comunale, orășenești, municipale
I. Completarea colecţiilor trebuie făcută după un plan bine stabilit, care să cuprindă fondurile băneşti şi sursele de finanţare, numărul de volume necesare defalcat, pe domenii conform CZU, titlurile ce trebuie completate, sursele de achiziţii.
Pentru stabilirea fondurilor băneşti se au în vedere atât reglementările în vigoare privind achiziţia minimă anuală de carte, adică 50 de volume / la 1000 de locuitori, cât şi puterea economică a comunei, pentru a se majora această cantitate.
- surse de achiziţii: Rezerva Naţională de carte Bucureşti; anticariat; edituri; librării; donatori;
- surse de finanţare: bugetul local; sponsorizări; donaţii; transfer;
- stabilirea titlurilor pe domenii ale CZU: după structura fondului; după bibliografia şcolară; după preferinţele cititorilor.
II. Evidenţa publicaţiilor achiziţionate trebuie făcută conform normelor în vigoare, în Registrul inventar, Registrul de mişcare al fondului şi în fişele de evidenţă preliminară pentru ziare şi reviste. De asemenea, se va completa dosarul cu acte de primire, specificaţii şi copii după facturile achiziţiilor făcute. Cărţile nou achiziţionate se vor inventaria imediat ce intră în bibliotecă, însă publicaţiile seriale vor fi constituite în unităţi de inventar şi se vor înregistra în RI şi RMF la începutul trimestrului, semestrului sau anului următor, după caz.
După constituirea în unități de inventar, toate publicațiile din anul curent se vor introduce și în softul de bibliotecă existent; în lipsa acestuia, se vor construi tabele în Excel cu rubricile din RI și RMF și se vor introduce toate unitățile de inventar ale bibliotecii. Pentru introducerea retroactiv a celor existente din anii trecuți, se va stabili un număr zilnic de unități de inventar care trebuie introduse și se va respecta realizarea lui.
În eventualitatea în care verificarea periodică gestionară, carte cu carte, trebuie făcută în anul de referință, conform reglementării Ministerului de Finanţe, va fi planificată în cursul vacanţei de vară a elevilor.
III. Organizarea colecţiilor şi a cataloagelor
Publicaţiile care fac parte din bibliografia şcolară la limba şi literatura română se vor ordona în rafturi tematice, de preferinţă pe clase şcolare, fiind strict alfabetizate.
Fondul de carte se va cota şi clasifica în continuare ataşându-se fişa cu termene de restituire şi plicul pentru fişa cărţii; se va completa fişa cărţii; fişele de catalog vor fi ordonate obligatoriu în cele două cataloage, alfabetic şi sistematic, pentru a putea fi consultate de către cititori.
În spațiul prevăzut pentru consultarea materialelor de referință căutați să plasați cel puțin un calculator conectat la internet
IV. Relaţiile cu publicul vor fi puse în evidenţă prin completarea corectă şi la timp a Registrului de înscriere a cititorilor, a fişelor contract de împrumut, a evidenţei pentru publicaţiile consultate în bibliotecă, a fişei cărţii şi a formularelor PROBIP. Evidența activității zilnice se va ține pe hârtie și în format electronic, utilizând Excel (după modelul primit de la Biblioteca județeană), iar fișierul se va expedia lunar la Biblioteca judeţeană. Se va urmări recuperarea documentelor de la utilizatorii restanţieri.
Dinamica înscrierii cititorilor se va urmări permanent atât global, cât şi pe categorii socio-profesionale, comparându-se situaţia existentă în bibliotecă cu potenţialul localității.
De asemenea, se vor face analize ale lecturii, urmărindu-se interesele de lectură, ritmicitatea împrumuturilor, indicele de frecvenţă anuală, în cazul evidenţei împrumuturilor pe calculator. Pentru cititorii care solicită rezervarea unor volume, se va urmări rezolvarea cererilor cu seriozitate şi promptitudine.
Activitatea la Centrul de internet cu acces public gratuit se va consemna pe tipizatele primite de la Biblioteca județeană special pentru aceasta și se va raporta atât separat cât și ca parte integrantă a activității zilnice a bibliotecii. Se va urmări care sunt domeniile de interes ale utilizatorilor și se vor constitui liste de adrese pentru site-urile care conțin informații verificate, veridice, din domeniile de interes. Copii și minorii, în general, vor fi protejați de informațiile dăunătoare de pe internet, atât prin discuții care să stabilească de comun acord niște limite, cât și prin blocarea site-urilor respective cu ajutorul filtrelor. Se vor organiza cursuri de instruire pentru cei interesați de utilizare a internetului și a pachetului Microsoft Office
Obligatoriu, se vor afișa la vedere Regulamentul pentru utilizatori.
V. Activitatea bibliografică va căpăta o amploare tot mai mare, atât prin bibliografiile de recomandare, cât şi prin bibliografiile la cerere ale elevilor, mai ales în perioadele de evaluare a cunoştinţelor şcolare. Titlurile recomandate pentru o anumită temă vor fi notate sub formă de bibliografie care urmează să fie îndosariată alături de alte liste / bibliografii din acelaşi domeniu. La acestea, se vor adăuga și adresele site-urilor care conțin informații verificate pentru domeniul respectiv.
La achiziţiile următoare, se vor verifica titlurile care corespund pentru bibliografiile deja întocmite, acestea fiind aduse la zi cu fiecare nou stoc intrat în bibliotecă.
Bibliografiile de recomandare se vor întocmi pentru diverse categorii de cititori, din domeniile de interes. De asemenea, se vor organiza fişiere sau liste bibliografice deschise cu articole din presă referitoare la localitate. Această activitate poate fi făcută mult mai uşor şi la cote mai înalte, prin consultarea anuarului bibliografic al judeţului, editat de Biblioteca judeţeană. Se va continua acţiunea de strângere a datelor, în vederea realizării unei schiţe monografice a localităţii. În cadrul cataloagelor alfabetic şi sistematic se vor organiza fişiere cu noutăţi, actualizate semestrial sau anual.
VI. Activităţile culturale ale bibliotecii vor fi susţinute lunar, ca orientare utilizându-se Calendarul cultural editat de Biblioteca judeţeană. O dată pe semestru, se vor organiza şezători literare, lansări sau prezentări de carte comentate de personalităţi ale culturii.
Pentru cei mici şi foarte mici, în fiecare săptămână vor fi organizate în parteneriat cu grădiniţa din localitate audiţii de basme şi poveşti, urmate de comentarea textului ascultat.
Împreună cu elevii, se vor organiza diverse concursuri de cunoştinţe generale, “excursii pe hartă”, expoziţii de desen după scene din cărţile citite etc. (sunt apreciate parteneriatele cu cadrele didactice).
VII. Pregătirea profesională
Se vor studia cărților de biblioteconomie recent apărute, Caietele şi Breviarele metodice, revista “Biblioteca” din ultimii doi-trei ani; articolele de strict interes vor fi conspectate în caietul fiecărui bibliotecar, făcându-se comentarii pe marginea textului. De asemenea, se vor programa deplasări la Biblioteca judeţeană cel puţin o dată pe trimestru, în vederea discuţiilor cu metodiştii pentru lămurirea problemelor ce apar şi se va participa activ la întâlnirile profesionale organizate la Biblioteca judeţeană, cât şi în cadrul centrelor metodice.
VIII. Activităţile administrativ-gospodăreşti sunt un capitol important în pregătirea şi menţinerea bibliotecii pentru a fi eficientă. Pe primul plan se va afla bugetul pentru acest an, care urmează să fie aprobat în şedinţa consiliului local, cu participarea activă a bibliotecarului, urmând ca, în funcţie de suma alocată, să fie redimensionată valoarea cheltuielilor planificate iniţial. Pe parcursul anului se va urmări obţinerea fondurilor periodic, în special pentru achiziţia de carte. În trimestrul al IV-lea, când va avea loc rectificarea bugetară, se va încerca, prin intervenţii bine argumentate, suplimentarea fondurilor.
La fel de important este şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor, care va fi înaintat primăriei în luna septembrie și Proiectul de activitate pe anul următor, care va fi transmis primăriei și Bibliotecii județene în luna decembrie.
IX. Informatizarea bibliotecii trebuie continuată şi în acest an, atât prin achiziţionarea de calculatoare şi o imprimantă, ca şi prin introducerea fondului de publicaţii în programul de bibliotecă pe calculator, pentru definitivarea catalogului electronic şi gestionarea împrumuturilor, sau în tabelele construite în Excel.
X. Relaţiile cu celelalte instituţii şi organizaţii
Bibliotecarul va trebui să stabilească relaţii de colaborare şi parteneriat atât cu primăria, urmărind când au loc şedinţele Consiliului local sau ale Comisiei pentru cultură şi încercând să influenţeze deciziile luate în favoarea instituţiei pe care o conduce, cât şi cu alte fundaţii şi ONG-uri, pentru a se putea implica şi răspunde la nevoile comunităţii.
Biblioteca județeană rămâne cel mai important partener, atât pentru evaluarea și îndrumarea activității, pentru implementarea politicilor de bibliotecă, cât și pentru susținerea activității bibliotecii în fața administrației locale


PROIECTUL DE BUGET PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

I. Argumente la susținerea Proiectului
- Informatizarea bibliotecii este necesară atât pentru oferta de programe didactice pentru copiii preşcolari şi elevi, cât şi pentru întocmirea bibliografiilor necesare referatelor şcolare în perioada de evaluare, alături de accesul la programele ştiinţifice (Enciclopedia Encharta) şi Internet, micşorându-se vizibil timpul de acces la informaţie; tot în acest context, un factor foarte important este şi familiarizarea publicului cu tehnologia informării, mai ales a elevilor şi tinerilor, care vor fi pregătiţi pentru impactul cu mediul urban. De asemenea, posibilitatea de comunicare fără costuri suplimentare pentru membrii familiilor celor plecați la muncă în lume, pentru cei care vor să fie aproape de prietenii aflați departe, pentru cei care sunt nevoiți să contacteze instituțiile statului sau un posibil angajator, este un factor care duce la o viață mai bună.
- În domeniul achiziţiei de carte, Biblioteca comunală trebuie să recupereze în acest an rămânerea în urmă datorată achiziției insuficiente în anii precedenți (achiziţie retrospectivă) – lucrări fără de care nici o bibliotecă publică nu poate funcţiona bine (domeniile: bibliografie şcolară, carte pentru copii, informatică, învăţământ, medicină, sunt descoperite).
- De asemenea, atât completarea colecţiilor prevăzută prin lege a fi de cel puţin 50 documente la 1000 de locuitori, cât şi necesitate de a axa achiziţia pe carte pentru elevi, în încercarea de a suplini şi activitatea bibliotecilor şcolare, au majorat sumele propuse la acest capitol bugetar.
- Procurarea documentelor pe alt suport decât hârtia (CD, DVD) este necesară pentru a satisface o anumită categorie de public, tinerii mai ales, motiv pentru care trebuie incluse în proiectul de buget sumele necesare.
- Sumele solicitate pentru salarii sunt calculate în conformitate cu organigrama şi statul de funcţii aşa cum reies din Anexa la Legea nr. 334 (1 post bibliotecar până la 2500 de locuitori), cât şi asimilarea bibliotecarului de la bibliotecile cu un singur post cu funcţia de şef birou – indemnizaţie 15 %, alături de celelalte sporuri, prevăzute în legislația actuală (de condiții deosebite).
- Cheltuielile curente de întreţinere au fost calculate conform cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de înfiinţarea de filiale conform legii - biblioteca publică având obligaţia să asigure accesul la informare pentru toată populaţia comunei / orașului
- Între dotările bibliotecii şi filialelor sale au fost incluse în acest an atât rafturi noi şi mobilier pentru calculatoare, cât şi un copiator, absolut necesare pentru accesul populaţiei la informaţii, pentru a împiedica uzura documentelor unicat (conform Legii nr. 334/2002) şi, desigur, pentru a satisface cerinţele utilizatorilor (bibliografii tematice, listinguri de titluri, bibliografii alcătuite ad-hoc, informaţii curente etc)
- Solicitările bugetare au avut la bază analize profesionale asupra nivelului cultural-educativ al populaţiei ale căror rezultate vor fi comunicate autorităţilor locale, împreună cu propuneri menite să amelioreze situaţia existentă.
- Activitatea bibliotecii se desfăşoară pe mai multe palete decât ceea ce numim de obicei „lectura publică” şi biblioteca, acum şi prin Legea nr. 334, contribuie de la educarea şi civilizarea populaţiei, la asigurarea condițiilor pentru informare, socializare, comunicare, imperative asumate cu seriozitate şi profesionalism, alături de celelalte instituţii abilitate cu care întreţine relaţii de parteneriat: şcoli, instituţii de spectacol, cercuri de creaţie, instituţii culturale etc.

II. Elemente ale Proiectului
Sunt bine cunoscute rolul şi importanţa bibliotecii publice pentru comunitatea pe care o serveşte. Având în vedere că, din punct de vedere financiar şi administrativ, responsabilitatea amenajării, întreţinerii şi dotării bibliotecii publice revine consiliului local, care asigură şi coordonează fondurile necesare bunei funcţionări a acesteia, conform legislaţiei în vigoare, se vor avea în vedere următoarele aspecte cu caracter general:
1 - Fondurile minime necesare achiziţiei de carte se vor calcula conform cu Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002, republicată, cu modificările ulterioare, care prevede, fără echivoc: ”Creșterea anuală a colecțiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori”. Suma necesară achiziţiei se va lua în calcul în funcţie de valoarea medie de achiziție / unitate de inventar în anul precedent, corelat cu inflaţia preţului la carte - care reprezintă marea majoritate a documentelor achiziţionate şi mărimea populaţiei comunei. (La comunele cu o populaţie sub 3500 locuitori, este necesar un fond mai mare decât cel rezultat din calcul, pentru ca numărul minim de titluri necesar, mai ales la bibliografia şcolară, să poată fi cumpărat chiar dacă sunt mai puțini cititori.)
De asemenea, se vor avea în vedere atât fonduri pentru procurarea de casete video şi CD-uri, cât şi fonduri pentru abonamente la publicaţiile periodice, luând în calcul un număr minim de un abonament la ziarele locale, un abonament la ziarele centrale şi 5-7 abonamente la diferite reviste ce fac obiectul interesului comunităţii.
Este foarte important ca sumele prevăzute pentru achiziţia de carte, abonamente, CD-uri şi casete video să fie planificate şi puse ritmic la dispoziţia bibliotecarului, cel puţin o data pe trimestru, pentru ca procesul de completare a colecţiilor să poată cuprinde titlurile reprezentative ce apar in cursul anului.
2 - Conform Legii bibliotecilor nr. 334, se va asigura suma necesară pregătirii profesionale, perfecţionării şi specializării, consolidării cunoştinţelor, schimburilor de experienţă cu biblioteci similare din ţară şi altor forme şi programe de pregătire profesională; această sumă va fi de minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal.
3 - Pentru desfăşurarea activităţilor, atât cu utilizatorii, cât şi cu cetăţenii localității în cadrul diferitelor forme de manifestări culturale, se vor prevedea fonduri pentru achiziţionarea unor calculatoare, a unei imprimante și a abonamentului la internet; vă reamintim cu acest prilej că deja majoritatea bibliotecilor au în dotare computere conectate la internet și gama activităţilor cu utilizatorii este mult diversificată şi mai atrăgătoare.
4 - Atât pentru sediile centrale cât şi pentru punctele de împrumut ce trebuie înfiinţate conform actualelor reglementări, este necesar să se prevadă fonduri pentru procurarea de vitrine, rafturi, birouri calculator, mese şi scaune pentru deschiderea Centrului de Internet și consultarea publicaţiilor în bibliotecă.
5 - În vederea desfăşurării activităţii în condiţii normale şi în anotimpul rece, se vor prevedea fonduri pentru asigurarea combustibilului şi a curentului electric; de asemenea, in bibliotecile care nu au încă asigurată o sursă de încălzire, in acest an se va rezolva problema menţionată, ca şi procurarea combustibilului până la data de 30 septembrie.
6 - Asigurarea fondurilor pentru reparaţiile curente, zugrăvirea încăperilor destinate activităţilor bibliotecare, înlocuirea sticlei de geam lipsă şi montarea de gratii la ferestre.
7 - Planificarea fondurilor pentru furnituri de birou, fişa cărţii, accesorii şi alte materiale indispensabile desfăşurării activităţii în bune condiţii şi întreţinerii curăţeniei în bibliotecă.
8 - Procurarea de corpuri de iluminat, perdele, mochete şi traverse, pentru ca biblioteca publică să fie cu adevărat atât un lăcaş de cultură şi de informare, cât şi de petrecere a timpului liber.
9 - Asigurarea fondurilor pentru decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, ocazionate de deplasările în interesul serviciului la instruirile metodice, mese rotunde, simpozioane şi pelerinaje la casele memoriale ale scriitorilor – în vederea îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a achiziţionării unor materiale de propagandă vizuală.
10 - Nu în ultimul rând, în planul de buget se vor planifica fonduri pentru salarizarea personalului, urmărindu-se acordarea tuturor majorărilor, gradaţiilor, indemnizaţiilor şi sporurilor, potrivit dispoziţiilor pe plan local şi naţional.
Pentru detalierea acestui plan de buget şi pentru dezbaterea sa în cadrul consiliului local este neapărat necesară prezenţa bibliotecarului, care, pe de o parte, cunoaşte cel mai bine atât problemele bibliotecii, cat şi legislaţia privitoare la biblioteci, iar pe de altă parte, este conducătorul acestei instituţii de cultură, răspunzător de modul în care se cheltuiesc fondurile, după aprobarea acestora.
De asemenea, la întocmirea planului de buget pentru consiliul local se vor avea în vedere şi argumentările necesare, după modelul următor.

MĂSURI PE TERMEN SCURT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
Schiţă orientativă pentru bibliotecile cu activitate mai puțin bună
CALIFICATIVE:

Utilizatori activi                       sub 260, la 6 luni                    sub 300, la 9 luni

Indice lectură                         sub 5, la 6 luni                        sub 8, la 9 luni

Frecvență medie zilnică         sub 10, la 6 luni                      sub 12, la 9 luni

SE IMPUNE:

Respectarea programului cu publicul
Achiziție de publicații (povești, romane, ziare și reviste)
Punerea în circulație a publicațiilor existente prin trierea lor și constituirea unui raft tematic cu ”Cele mai căutate cărți”
Intensificarea relațiilor cu școala
Colectarea din comunitate și / sau cu ajutorul ONG-urilor de jocuri și jucării.
Organizarea mai bună a accesului la calculator / calculatoare, prin introducerea / promovarea / respectarea programărilor
Creșterea numărului de utilizatori prin:
- zilele deschise ale bibliotecii
- deplasare cu publicații la școlile din satele componente
- deschiderea / eficientizarea filialei
- înființarea jucăriotecii (rafturi cu jocuri și jucării care se pot împrumuta acasă sau utiliza în bibliotecă)
- organizarea unor manifestări culturale de amploare
- acces mai bun la centrul internet prin micșorarea timpului de lucru per vizită
- organizarea accesului la centrul de internet pentru familiile celor plecați perioade mari de timp - cu prioritate, în zile și intervale orare fixe, stabilite de comun acord

Creșterea indicelui de lectură prin:
- creșterea numărului de publicații consultate la sală (stabilirea cu profesori / învățători să dea teme care să presupună găsirea unei definiții din dicționar, rezolvarea unui exercițiu dintr-o culegere, informații din materialele de referință ale bibliotecii)
- consultarea documentelor audio sau audio-video în grup
- mai multe publicații împrumutate la o vizită (influențează negativ frecvența)
- punerea în circulație a copiilor după documente (o poezie dintr-o culegere, solicitată de mai mulți elevi ai unei clase, în același timp)
- îndrumarea utilizatorilor centrului de internet (și nu numai) către site-urile educațional - informative

Creșterea frecvenței, prin:
- organizarea cu orice prilej a unor manifestări culturale de mare audiență (la cele pentru copii, cu siguranță vin și rudele)
- organizarea zilelor deschise ale bibliotecii
- audiții de basme, povești, dramatizări etc.
- creșterea numărului documentelor consultate la sală, mai ales în grup (dicționar, culegere, album etc)
- acces mai permisiv la jocurile pe calculator
- micșorarea timpului de acces la centrul de internet per vizită
- încurajarea comunicării în grup, a cât mai mulți membri din familie, cu cel / cei plecați pentru perioade mari de timp
- oferirea altor servicii în afara împrumutului (înființarea ludotecii, lecturi cu părinții / bunici / frați mai mari pentru preșcolari
- mai puține publicații împrumutate la domiciliu per vizită (influențează negativ indicele de lectură)

FIȘA POSTULUI PENTRU BIBLIOTECAR

Fişa postului pentru bibliotecar este prezentată pe CD-ul anexat, în format Excel, pentru a se putea compara și transla activitățile care trebuie efectuate la 2, 3 sau 4 bibliotecari, pe tură unică sau pe două ture. Vezi Anexa 3: CD – Fișe post 1-4 bibliotecari
Fişa pentru 3 bibliotecari presupune existența a doi angajați pe tura I și un angajat pe tura II; la doi sau 4 bibliotecari, împărțirea este egală pe cele două ture,. Pentru 3 sau 4 posturi, bibliotecarul cu funcție de decizie lucrează numai pe tura I.
Este necesar să se aibă în vedere faptul că, la orice modificare efectuată, trebuie făcută corelarea la toate capitolele din Fișă (în toate foile de lucru).
Obligatoriu, criteriile de evaluare a muncii unui salariat, menționate în fisa de evaluare, trebuie să fie în concordanță cu sarcinile / atribuțiile / activitățile menționate în fișa de post.

FIȘA DE EVALUARE

La realizarea evaluării și a Fișei de evaluare de către angajator se au în vedere reglementările legale (Legea salarizării unitare, Codul muncii, HG 125 din 1 martie 1999
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile publice de cultură etc)
În Legea salarizării unitare 284 / 2010, la articolul 26 (6) și articolul 5 (c) se precizează:
Art. 26. - (1) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
……………
(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi pot stabili şi alte criterii de evaluare in funcţie de specificul domeniului de activitate.
Art. 5. - Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele:
…………..…
c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât intre domeniile de activitate, cat şi in cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferenţierea făcându-se in funcţie de următoarele criterii:
- cunoştinţe şi experienţă;
- complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
- judecata şi impactul deciziilor;
- influenţă, coordonare şi supervizare;
- contacte şi comunicare;
- condiţii de muncă;
- incompatibilităţi şi regimuri speciale;
Pentru Fișa de evaluare au fost preluate și adaptate informațiile care se găsesc în legislație - Regulamentul din 21 iulie 2010 (
http://legestart.ro/Regulamentul-2010-evaluarea-performantelor-profesionale-individuale-promovarea-avansarea-personalului-contractual-aparatul-propriu-Ministerului-Culturii-Patrimoniului-N-(MzU5MjI2).htm) și pe site-ul: http://contabilitateafirmei.manager.ro/index.php/tag/fisa-de-evaluare-a-performantelor-profesionale-individuale/ și se regăsesc pe CD-ul anexat în fișierul Anexa 4: CD - Evaluarea performanțelor Fișă evaluare.
Revenim cu precizarea făcută la Fișa postului: ”Regulamentul din 2010” al Ministerului Culturii, face referire la unitățile care funcționează în subordinea ori coordonarea ministerului. În Legea bibliotecilor, nu apare nici o mențiune că bibliotecile publice, de la cele comunale până la Metropolitană sunt coordonate de Ministerul Culturii, iar Hotărârea 90 / 10.02.2010 privind organizarea și funcționarea ministerului, în Anexa 2 care conține lista unităților de cultură care funcționează în subordonarea, sub autoritatea ori în coordonarea ministerului, nu cuprinde bibliotecile publice.
http://mail.cultura.ro/cultura/uploads/files/HG-90-2010-MCPN.pdf
Astfel, prevederile Regulamentului din 2010 pot fi un model, dar nu sunt obligatorii în forma lor.

7. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR DIN REȚEA

I. Schimburi de experienţă:

Anual, în (X+1+1) centre metodice

(X cu biblioteci comunale, unul cu biblioteci orăşeneşti și unul cu filialele din municipiul de reședință; fiecare centru din mediul rural este compus din 3 – 10 biblioteci, pe criteriul zonal, pentru a înlesni accesul.
Bibliotecile din cadrul unui centru găzduiesc prin rotaţie întâlnirea cu ceilalţi bibliotecari.
Avantaje: - nr. redus de participanţi
- accent pe partea practică
- analize detaliate
- pregătirea (în mod special) a bibliotecii organizatoare
- este posibilă și benefică prezenţa primarilor, alături de bibliotecarii din celelalte comune
- este indicată prezenţa consilierului zonal de la Compartimentul de Coordonare a activităţii consiliilor locale al Consiliului Judeţean

II. Întâlniri de actualizare a cunoştinţelor şi analiză a activităţii, la Biblioteca Judeţeană:

Anual, în luna februarie, analiza activităţii şi evaluarea anuală

Avantaje: - încheierea evaluării anuale şi expedierea ei către primării şi Consiliul Judeţean
- stabilirea topului celor 85 biblioteci comunale, în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor (recunoaştere a meritelor şi / sau ambiţionare a bibliotecarilor)
- comunicarea criteriilor (şi a punctajelor) de apreciere pentru anul care a început
- comunicarea temei pentru centrele metodice, datele desfăşurării şi bibliotecile gazdă

În lunile mai şi septembrie, analize şi evaluări parţiale

Avantaje: - posibilitatea desfăşurării în două zile, pe categorii de biblioteci – în funcţie de rezultate – datorită volumului mai mic de probleme puse în discuţie
- discurs diferit, adaptat pe categorii de probleme
- analiza activităţii din primele 3-4 luni şi stabilirea măsurilor pentru perioada de vacanţă
- analiza activităţii din primele 8-9 luni şi măsurile pentru trimestrul al IV-lea
III. Breviarul metodic pentru biblioteci mici şi mijlocii

Buletin metodic (electronic) pentru bibliotecile publice, editat de Biblioteca Națională a României, cu materiale proprii și primite de la cei interesați. Dacă BNaR nu își asumă aceasta, se va realiza pe plan județean.
Avantaje: - nu există altă publicaţie la nivel judeţean pentru a dezbate problemele teoretice şi practice cu care se confruntă bibliotecarii din reţea
- majoritatea problemelor dezbătute sunt propuse (şi analizate) de către bibliotecarii de la bibliotecile din reţea

IV. Convocări anuale a bibliotecarilor pe grupuri cu nevoi specifice

Cursuri cu softul de bibliotecă specific pentru bibliotecarii care au început informatizarea bibliotecilor
Cursuri profesionale pentru bibliotecarii nou angajaţi, cu o pregătire profesională insuficientă (ex: catalogare)

V. Elaborarea unor modele şi repere pentru activitatea curentă:

Program de activitate pentru bibliotecile publice
Schiţă plan buget
Argumentarea planului de buget

VI. La fiecare vizită de control şi îndrumare metodică

Explicaţii şi aplicaţii practice

VII. Prin Centrul de Pregătire a Personalului din Cultură, în parteneriat cu Biblioteca Județeană

Participarea la modulele propuse de CPPC la București, Bușteni și Biblioteca județeană.
Organizarea unor module personalizate, în funcție de necesitățile activității proprii, cu tematica și lectorii propuși de Biblioteca județeană, în parteneriat cu ANBPR și IREX România
Solicitarea expresă şi convingerea primarilor să finanţeze pregătirea profesională a bibliotecarului.

8. PROPUNERI DE OPTIMIZARE ȘI REFORMARE A ACTIVITĂȚII BIROULUI
- Conlucrare cu Comisia Națională a Bibliotecilor pentru a stabili normele și valorile optime ale indicatorilor de evaluare a activității, conform prevederilor Legii bibliotecilor.
- Participarea constantă a angajaților compartimentului metodic la sesiunile de formare profesională, în limita sumelor prevăzute de lege.
- Susținerea financiară a planului de deplasări (ca număr) ce va fi aprobat, pentru a se asigura constanța îndrumării făcute la fața locului, în bibliotecile județului.
- Achiziționarea unui modul statistic al softului de bibliotecă și repartizarea ca sarcină de lucru și Oficiului de calcul cooperarea pentru realizarea unui catalog on-line partajat la nivelul bibliotecilor publice din județ.
- Cooperarea mai bună cu serviciului de informatizare, deoarece, în unele biblioteci județene, din punctul de vedere al performanțelor tehnicii de calcul necesare într-un anumit birou, inginerul de sistem nu are o imagine completă a activităților desfășurate pe acel segment de activitate și nu stabilește obiectiv prioritățile, iar din punctul de vedere al bazelor de date, coordonarea trebuie făcută de un specialist în conținutul și organizarea acestor date, nu de specialistul în întreținerea rețelei și a calculatoarelor. Sigur, rezultatul cel mai bun ar fi ca șeful serviciului de informatizare să aibă și puternice cunoștințe de biblioteconomie, dublate de experiență în munca de bibliotecar. Cum există cel puțin într-o bibliotecă din țară. În general, încă există această confuzie între conținutul - gestionarea informației și tehnica prin care informația poate fi accesată, ajungându-se chiar la ideea ca viitoarele centre internet să fie adunate în subordinea inginerului de sistem și nu a celor care se ocupă de acumularea, organizarea și diseminarea informației; în extremis, ar fi ca și cum, în biblioteca ”de hârtie”, angajatul de la Legătorie ar face prezentări de carte.
- Îmbunătățirea relațiilor cu toți primarii, prin deplasări mai dese în teritoriu, cât și prin participarea reprezentantului Bibliotecii Județene la convocările primarilor pentru instruire la Consiliul județean sau Prefectură; introducerea ca temă la aceste convocări și a problemelor bibliotecilor publice. Corespondență activă cu primarii, pentru comunicarea rezultatelor bune și / sau a problemelor cu care se confruntă biblioteca din comuna / orașul lor.
- Atestarea Bibliotecii județene ca distribuitor de formare profesională continuă, lucru permis de lege, pentru creșterea nivelului profesional al tuturor bibliotecarilor, indiferent de rangul bibliotecii, cu reducerea cheltuielilor aferente.
- Constituirea periodică a unor întâlniri profesionale între compartimentele bibliotecii județene, cu dezbaterea unor teme de specialitate și eficientizarea conlucrării între birouri, pentru eliminarea disfuncțiilor existente și obținerea unei vederi de ansamblu asupra activității tuturor segmentelor bibliotecii.
- Conlucrarea cu un specialist în sociologia lecturii, pentru trasarea direcțiilor de acțiune în funcție de caracteristicile proprii unor tipuri de comunități.
- Atragerea și motivarea editurilor de a dona cărți bibliotecilor publice din județ, prin organizarea unor prezentări de anvergură a ofertelor editoriale ale acestora, la Biblioteca Județeană sau pe centre metodice.
- Organizarea bibliotecilor publice într-o rețea informațională.
*
* *
Problemele existente în rețeaua bibliotecilor publice din județ pot fi rezolvate – în mare măsură – dacă aceste instituții ar beneficia, din punct de vedere profesional, din partea Bibliotecii Judeţene, de acelaşi statut ca şi filialele acesteia. Pentru că, dacă la normarea personalului Bibliotecii Judeţene se pune problema raportării la populaţia judeţului, dublându-se numărul specialiştilor, atunci acest lucru trebuie luat în considerare şi la oferta de servicii. Adică:
- Compartimentul de Catalogare să întocmească şi să pună la dispoziţia bibliotecilor din judeţ liste cu toate clasificările titlurilor achiziţionate şi cu vedetele de subiect pentru localităţile judeţului; astfel, bibliotecarul va avea aproape tot stocul lui de noutăţi catalogat şi va cunoaşte oferta Bibliotecii Judeţene pentru împrumutul interbibliotecar
- Oficiul de calcul, prin colegii informaticieni, să facă posibil înființarea și gestionarea unei rețele intranet pentru bibliotecari.
- Compartimentul de Informare bibliografică să ofere referinţe pentru articolele apărute în presă despre localităţile judeţului, în vederea constituirii bibliografiei locale.
- CIC & Marketing să colecţioneze informaţii după un plan bine stabilit, în funcţie de necesităţile zonei rurale pe care să le pună la dispoziţie în timp real și, periodic, pentru bibliotecile fără conexiune internet.
- Secţiile de împrumut carte să salveze pe suport electronic bibliografiile pe diverse teme necesare pentru referatele elevilor şi să le pună la dispoziţia celorlalţi bibliotecari, în vederea achiziţiilor viitoare şi a valorificării mai bune a fondului existent, a împrumutului interbibliotecar.
- Secţia de Colecţii speciale să facă copiile solicitate după înregistrări sonore sau imagini din albume, pe diverse teme, necesare în activitatea cu publicul.
- Secţia de Legătorie, în fine, să pregătească bulinele pentru cutterizare şi colţarele pentru Fişa cărţii.
Şi toate acestea, deoarece una din trăsăturile bibliotecii moderne presupune o activitate organizată şi concepută în comun, pe reţele de biblioteci, încât rezultatele bune obţinute într-o unitate să poată fi valorificate în toate unităţile, iar analiza pentru problemele care apar, soluţiile şi serviciile oferite, să poată fi transferate de la o unitate la alta.
În acest context, metodistul va prelua şi rolul de „interfaţă” între specialiştii Bibliotecii Judeţene din cadrul diferitelor compartimente şi bibliotecarii de la bibliotecile publice din reţea.
Deşi este dificil de pus în aplicare un plan coerent prin care compartimentele Bibliotecii Judeţene să conlucreze în vederea satisfacerii acestor cerinţe, acum ale unui BENEFICIAR care solicită nu un document sau o referinţă, ci o gamă largă de servicii, treptat, într-un viitor nu prea îndepărtat, rezultatele se vor face simţite în folosul tuturor celor care nu domiciliază în municipiul de reședință și nu pot beneficia direct de serviciile Bibliotecii Judeţene, accesibile doar prin reţeaua bibliotecilor publice din judeţ.
            Pentru a fi și mai concludent, am comparat munca pe care o face un bibliotecar încadrat pe post unic, normată conform Legii bibliotecilor și experienței metodiștilor – Vezi Anexa 6: CD - Norme biblioteci mici, cu normele existente în Legea bibliotecilor la o bibliotecă universitară. Rezultatul, în tabelul de mai jos, arată că un bibliotecar, de cele mai multe ori cu studii medii, trebuie să acopere activități cât pentru două posturi.

Nr. posturi
Cantitate
Cantitate
Fracțiuni normă
(Nr. posturi)
U. M.
bibliotecă universitară
bibliotecă universitară
bibliotecă publică cu 1 post
bibliotecă publică
Achiziţii de documente
a. cărţi
1
850
250
0,29412
documente/an
b. publicaţii seriale
1
300
5
0,01667
abonamente / an
Evidenţa şi organizarea colecţiilor
a. evidenţa globală
1
30000
250
0,00833
înregistrări / an
b. evidenţa individuală:
- informatizată
1
8000
250
0,03125
documente/an
- tradiţională
1
7000
250
0,03571
documente/an
Catalogare, clasificare, indexare (tradiţională şi/sau informatizată)
a. documente obişnuite (cărţi, publicaţii seriale etc.)
1
1200
150
0,125
titluri / an
b. organizarea cataloagelor tradiţionale
1
15000
600
0,04
fișe / an
Circulaţia documentelor
a. în sălile de lectură
1
15000
2500
0,16667
documente / an
b. la împrumut
1
15000
7500
0,5
documente / an
Evidenţa utilizatorilor
1
10000
700
0,07
utilizatori / an
Referinţe bibliografice
Orientare, informaţii, îndrumări
1
2000
155
0,0775
referințe / an
1
9000
700
0,07778
utilizatori / an
Activitatea de cercetare
1
30000
pagini / an
1
2000
informații științifice / an
1
80
4
0,05
referate / an
Informatizare şi activităţi în reţea
1
25
4
0,16
stații în rețea
Total
1,65303

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu