miercuri, 14 august 2013

EVALUAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR PUBLICE-

In lipsa unei metodologii clare descrise in materialele de specialitate, fiecare metodist si-a creat propriile proceduri bazate de putinele articole pe care fiecare le-a gasit in legislatie, regulamente, fise de post anterioare. Aceste proceduri poarta amprenta personalitatii metodistului, sau grupului de metodisti  care au lucrat in acest mod  .

Avem resurse diferite, abordari diferite pentru a incerca sa ajungem la rezultate cat mai bune în indrumarea activitatii bibliotecarilor din bibliotecile publice .
Abordarea propusa mai jos este a colegei noastre din Hunedoara, Mariana Marian ,metodist la Biblioteca Judeteana din Deva.


EVALUAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR PUBLICE

Mariana Marian , Deva

Activitatea de evaluare și îndrumare se realizează de către bibliotecile județene în baza Legii bibliotecilor -  nr. 334 din 2002, cu modificările ulterioare, art. 28 litera b):
b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară
activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi
culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor
biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de
automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci.
EVALUAREA
În momentul de față, cadrul legislativ nu prevede/ impune utilizarea rezultatelor evaluării de către autoritatea finanțatoare în scopul aprecierii activității bibliotecarului, îmbunătățirea sau diversificarea activității și patrimoniului bibliotecii.
Rapoartele de evaluare (evaluările) pot servi însă atât în acest scop, cât și pentru fundamentarea hotărârilor privind constituirea bugetului bibliotecii (solicitare și alocarea de sume pentru achiziție de documente, softuri de bibliotecă,extinderea și reorganizarea spațiului, modernizare, renovare, achiziție de mobilier, instalații și  echipamente, tehnologie,  extinderea activității prin crearea de noi servicii sau dezvoltarea celor existente, derularea unor programe cu finanțare parțială, etc.)

luni, 5 august 2013

Coordonarea metodică şi formarea profesională*Două dintre cele mai importante atribuţii ale unei biblioteci judeţene sunt coordonarea metodică a bibliotecilor publice din judeţ şi formarea pofesională continuă a bibliotecarilor de la bibliotecile publice din judeţ, inclusiv de la biblioteca judeţeană.
Fără conştientizarea importanţei acestor două atribuţii - de către managementul bibliotecii judeţene şi metodist/metodişti (pe de o parte) şi de către autorităţile judeţene/locale finanţatoare (pe de altă parte) – statutul de bibliotecă „judeţeană” există doar din punct de vedere teoretic. Neîndeplinindu-şi două dintre cele mai importante funcţii ale sale – mai ales că acestea sunt cele care îi dau legitimitate în relaţia cu teritoriul – o astfel de bibliotecă judeţeană se rezumă la a funcţiona ca bibliotecă municipală (a reşedinţei de judeţ). Sigur, o biblioteca “judeţeană” aflată în această situaţie poate fi foarte performantă, poate oferi cele mai moderne şi diversificate servicii pentru publicul de toate vârstele şi îi poate avea înscrişi sau deserviţi sub formă de utilizatori pe aproape toţi cetăţenii municipiului-reşedinţă de judeţ. Însă „judeţeană”, cu adevărat, biblioteca respectivă nu va fi nicio clipă şi nici nu va fi luată în consideraţie ca atare, până nu:
- îşi organizează (înfiinţează, unde este cazul) cadrul în care se realizează coordonarea metodică şi formarea profesională continuă pentru teritoriu
- încadrează/ specializează (dacă dacă este cazul) metodist/metodişti, în funcţie numărul de numărul de localităţi ale judeţului, în care trebuie să funcţioneze tot atâtea biblioteci publice.


Cadrul în care se realizează coordonarea metodică şi formarea profesională continuă. Obiectivele.

În esenţă, primul pas pentru împlinirea dezideratului “coordonarea metodică şi formarea profesională a bibliotecarilor publici din judeţ” constă în înfiinţarea/organizarea Biroului (Compartimentului) de Coordonare Metodică şi Formare Profesională.

Acest birou este constituit din unul sau mai mulţi metodişti, direct implicaţi în urmărirea unor obiective clare:

a)     funcţionarea unei biblioteci publice în fiecare localitate - comună, oraş, municipiu - cum prevede, de altfel, şi Legea bibliotecilor

b)    încadrarea/ formarea, pentru fiecare bibliotecă publică din judeţ, de personal calificat/ în curs de calificare; numărul de bibliotecari este stabilit tot conform Legii bibliotecilor, care se raportează la populaţia comunităţii deservite