joi, 28 iulie 2016

Invitaţie de cooperare cu Prof. asist . Piotr Tafiłowski - Universitatea Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Polonia


Prieteni,
Ruxandra Nazare - membră a Grupului Impact - a primit din partea unui cercetător polonez o solicitare de coooperare care ne vizează (în principiu) nu doar pe noi, cei din "GI", ci pe toţi cei care activăm în domeniul "Biblioteconomie şi Ştiinţa informării".
Redau mai jos mesajul, în română şi engleză:


Dragă colegă,
Sunt un cercetător polonez in domeniul biblioteconomiei, iar în prezent pregătesc un proiect internațional de anvergura,  despre biblioteconomie si stiinta informarii la nivel mondial ( a se vedea descrierea detaliată de mai jos). Scopul principal al proiectului este acela de a pregăti un compendiu de informatii privind cercetarea mondială asupra biblioteconomiei / studiilor despre carte/ bibliologiei / stiintei informarii. Ai fi interesata de o astfel de cooperare? Sau, ai putea transmite scrisoarea mea către  colegii tai care ar putea participa?
As fi recunoscător daca as primi un răspuns de la tine și orice sugestii.
Biografia mea poate fi gasită aici: https://politologia.academia.edu/PiotrTafi%C5%82owski
Toate cele bune,
Prof. asist . Piotr Tafiłowski
Universitatea Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Polonia

Biblioteconomia şi studiile despre carte şi informare au o lungă istorie. În funcție de țară, ele s-au dezvoltat în moduri diferite, derivând din tradiții diferite, iar în prezent ştiinţa informării evoluează în direcții diferite.
Un grup de cercetători polonezi din domeniul biblioteconomiei, în colaborare cu cercetătorii internaționali doresc să efectueze un studiu care vizează prezentarea direcțiilor de dezvoltare ale ţtiinţei informării în diferite părți ale lumii. Suntem interesați de problemele și cercetările care sunt în centrul atenției colegilor noștri din alte țări. Facem studii privind, de exemplu, informației din mediul digital, manuscrise, carte veche, cărți moderne, biblioteconomie etc.
Ne-am dori, de asemenea, să știm care este istoria și tradiția cercetării biblioteconomice în țările respective și care aspect al cercetării domină - umană și socială sau tehnologică? Oricine este binevenit să colaboreze şi dorim să prezentăm rezultatele pe patru direcţii, după cum urmează:
· Studii privind istoria carţii (manuscrise și carte veche, până la 1800)
· Biblioteconomie
· Studii moderne despre carte (inclusiv lectură, publicare, digitizare)
· Studii de informare (aspectele tehnologice și umane ale societății informaționale)
Ne concentrăm în principal asupra acelor țări și regiuni care au fost, din punctul nostru de vedere, „pete albe” până în prezent. În timp ce țările anglo-saxone, Rusia sau Germania au documentat masiv istoria şi cercetarea în domeniul biblioteconomiei din ţările lor, în opinia noastră Orientul Apropiat și Extremul Orient, America Latină, Africa de Nord, precum și unele regiuni din Europa rămân încă terenuri nedescoperite. Astfel, ne propunem să elaborăm o lucrare în mai multe volume (o culegere/compilaţie de texte) despre dezvoltarea ştiinţei informării în următoarele regiuni ale lumii (acesta este o subdivizare provizorie):
1. Orientul Apropiat
2. Extremul Orient
3. Caucaz
4. Europa
5. America Latină
6. Nordul Africii
Acest tip de cercetare, din câte ştim, nu a mai fost realizat până acum. Prin urmare, aceasta va fi o lucrare de pionierat, prima de acest gen. În primul rând, va putea fi prezentată istoria, starea de fapt, domeniile curente de interes și direcțiile de dezvoltare ale ştiinţei informării, în diverse regiuni și arii culturale. În al doilea rând, aceasta va contribui la înţelegerea asemănărilor și a deosebirilor în definirea și aplicarea ei în diferite țări. În al treilea rând, pe baza textelor adunate, vom putea formula câteva concluzii, generalizări și direcţii comune ale ştiinţei informării. (Traducere de Laura Silvestru, Biblioteca Judeteana Brasov)


Versiunea in engleză:


Dear Colleague,

I am a Polish LIS researcher and currently I am preparing a big international project on worldwide LIS development (see the detailed description below). The main aim of the project is to prepare a compendium of knowledge on world research on librarianship / book studies / bibliology / information studies. Would you be interested in such cooperation? Or, maybe you could forward my letter to those of your colleagues who could contribute? 

I will be grateful for your answer and any hints. 


Best regards,
Assist. Prof. Piotr Tafiłowski
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland


Librarianship, book and information studies have a long history. Depending on the country, they have been developing in different ways, they have derived from different traditions, and currently LIS evolve in divers directions.
A group of Polish LIS researchers in collaboration with international researchers wish to conduct a study aiming at presentation of LIS directions of development in different parts of world . We are interested in problems and research that are in focus of our colleagues from other countries. Do the conduct studies on, for example, information in digital environment , manuscripts, old-print books, modern books, librarianship, etc.?
We would also like to know what is the history and the tradition of LIS research in given countries, and which aspect of research dominates – human and social or technological? Everyone is welcome to collaborate, we would like to present the results within four frameworks as follows:
·         Studies on book history (manuscripts and old prints until 1800)
·         Librarianship
·         Modern book studies (including readership, publishing, digitization)
·         Information studies (technological and human aspects of information society)
We mainly focus on those countries and regions that have been so far blank spots, from our point of view. Insofar as Anglo-Saxon countries, Russia, or Germany have throughoutly documented their LIS history and research, in our opinion The Near and Far East, Latin America, North Africa as well as some regions of Europe still remains undiscovered lands. Thus, we propose to prepare a multi-volume work (a compilation of texts) dedicated to the development of LIS in the following regions of the World (this is a draft subdivision):
1.      Near East
2.      Far East
3.      Caucasus
4.      Europe
5.      Latin America
6.      North Africa
This kind of research has not been conducted yet, according to our knowledge. Hence, it will be a pioneer work, the first of its kind. First, it will allow to present the history, the state-of-the-art, the current fields of interest and the directions of development in LIS in diverse regions and cultural circles. Second, it will help understand the similarities and differences in defining and applying in different countries. Third, on the basis of collected texts, we will like to suggest some conclusions, generalizations and common frameworks for LIS.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu